Запис Детальніше

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» для 6 – 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (спеціальних та з інклюзивним навчанням), навчально-реабілітаційних центрів

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712859/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi
 
Title Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» для 6 – 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (спеціальних та з інклюзивним навчанням), навчально-реабілітаційних центрів
The program of correctional and developmental work «Development of auditory perception and formation of pronunciation in children with reduced hearing» for 6-10 classes of general educational institutions (special and inclusive education), educational and
 
Creator Федоренко, О.Ф.
Коноваленко, М.В.
Автономова, І.В.
Різоль, О.М.
 
Subject 37.09 Organization of instruction
373 Kinds of school providing general education
376 Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools
376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description Програма з розвитку слухового сприймання та формування вимови спрямована на розвиток та удосконалення навичок говоріння та аудіювання учнів зі зниженим слухом з
метою задоволення потреби доступу до аудіальної інформації (як засобу отримання, розширення й уточнення уявлень та знань про світ),взаємодії та комунікації, у тому числі
через спілкування усним словесним мовленням, як однією з передумов повноцінного входження в систему суспільних відносин.
У програмі виокремлено три основні блоки педагогічної діяльності, що спрямовані на: розвиток слухового сприймання мовлення, формування та удосконалення вимови, розвиток слухозорової уваги, пам’яті, аналізу й синтезу тощо. Мета та завдання корекційної роботи за означеними блоками висвітлені у змістових напрямах, відповідно до яких сурдопедагог може планувати заняття з учнями. Програма розраховано на сурдопедагогів навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, фахівців навчально-реабілітаційних центрів, які обізнані зі специфікою психофізичного розвитку та особливими освітніми потребами учнів з порушеннями слуху.
The program for the development of auditory perception and speech formation aims at developing and improving the skills of speaking and listening to hearing impaired students in order to meet the need for access to audio information (as a means of obtaining, expanding and clarifying representations and knowledge of the world),for interaction and communication, including through communication with oral verbal speech, as one of the prerequisites for a full-fledged entry into the system of social relations.
The program identifies three main blocks of pedagogical activity aimed at: development of auditory perception of speech, formation and improvement of pronunciation, development of auditory attention, memory, analysis and synthesis, and others like that. The purpose and tasks of the correction work on the indicated blocks are highlighted in the content directions, according to which the surdopedahoh can plan classes with students. The program is designed for surdopedahoh of educational institutions with special and inclusive forms of training, specialists of educational and rehabilitation centers who are aware of the specifics of psychophysical development and the special educational needs of students with hearing impairment.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Міністерство освіти і науки України
 
Date 2016
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712859/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC_6-10%20%D0%BA%D0%BB.pdf
- Федоренко, О.Ф. (orcid.org/0000-0003-0656-9444 <http://orcid.org/0000-0003-0656-9444>), Коноваленко, М.В., Автономова, І.В. and Різоль, О.М. (2016) The program of correctional and developmental work «Development of auditory perception and formation of pronunciation in children with reduced hearing» for 6-10 classes of general educational institutions (special and inclusive education), educational and [Teaching Resource]