Запис Детальніше

Розвиток емоційного інтелекту як основа формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712943/
http://mountainschool.pu.if.ua/nsp2
 
Title Розвиток емоційного інтелекту як основа формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики
Development of emotional intelligence as the basis for professional competence of future music teachers
 
Creator Просіна, О.В.
 
Subject 37.04 Education in relation to the educand, pupil. Guidance
378 Higher education. Universities. Academic study
7 The Arts. Recreation. Entertainment. Architecture.
 
Description У статті розкрито поняття емоційного інтелекту, доведено значення розвитку вмінь застосовувати емоційний інтелект майбутніми учителями музики, як важливої складової їх професійної компетентності. Визначено шляхи розвитку цього вміння та актуалізовано значення розвитку даного вміння в рамках реформ Нової української школи.
На основі емпіричного дослідження за методикою ЕмІн Д. Люсіна, яка ґрунтується на уявленні про емоційний інтелект як про змішаний конструкт, що поєднує у собі когнітивні здібності та особистісні характеристики (цікавість до внутрішнього світу людей, схильність до психологічного аналізу поведінки), встановлено, що в середньому майбутні вчителі музики мають низький рівень емоційного інтелекту.
Для розв’язання даної проблеми пропонується спецкурс «Емоційний інтелект. Розвиток емоційного інтелекту засобами мистецтва». Спецкурс спрямований на формування у майбутніх вчителів музики знань, вмінь та навичок використовувати емоційний інтелект та розвивати його в учнів засобами мистецтва. Завдання спецкурсу є надати теоретичну інформацію, щодо сутності поняття «емоції», «емоційний інтелект», технології розвитку емоційного інтелекту; показати способи та методи ідентифікування, аналізу та встановлення зв’язків між емоціями, розвинути здатність співпереживати іншій людині та впливати на її емоційний стан; розкрити можливості управління та корегування власними емоціями через заняття мистецтвом. Програмою спецкурсу передбачено лекції та практичні заняття, під час яких розкриваються базові поняття.
The article defines the concept of emotional intelligence. Development of skills how to use emotional intelligence of future music teachers is an important component of their professional competence. The author determines some ways of development of this skill as a significant part of the reforms of the New Ukrainian School.
It was found that future music teachers have a low level of emotional intelligence based on the empirical research of EQ method by D. Liusin. This method is based on the idea of emotional intelligence as a mixed construct that combines cognitive abilities and personal characteristics (curiosity to the inner world of people, a tendency to psychological analysis of behavior).
The special course called “Emotional Intelligence. Development of Emotional Intelligence by Means of Art” can help to solve this problem. The special course is aimed at forming future music teachers’ knowledge, skills and abilities in order to use emotional intelligence as well as develop it by means of art. The purpose of the special course is to provide theoretical information about the essence of concept of “emotion”, “emotional intelligence”, technologies of development of emotional intelligence; to show methods how to identify, analyze and establish relationships between emotions, develop empathy with another person and influence on one’s emotional state; to reveal the possibilities of managing and correcting one’s own emotions through art classes. The program of the special course consists of lectures and practical classes which reveal the basic concepts.
 
Publisher ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
 
Date 2018
 
Type Article
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712943/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2018.pdf
- Просіна, О.В. (2018) Development of emotional intelligence as the basis for professional competence of future music teachers Mountain School of Ukrainian Carpaty, 18. pp. 124-128. ISSN 1994-4845