Запис Детальніше

Щодо практики впровадження важелів державного впливу на проведення финансово-кредитної політики

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Щодо практики впровадження важелів державного впливу на проведення финансово-кредитної політики
Относительно практики внедрения рычагов государственного влияния на проведение финансово-кредитной политики
 
Creator Власюк, Валерій Євгенович
Власюк, Валерий Евгеньевич
Vlasiuk, Valerii Y.
 
Subject фінансово-кредитна система
економіка
КЕТ
финансово-кредитная система
экономика
the financial &credit system
market
 
Description Власюк, В. Є.
Щодо практики впровадження важелів державного впливу на проведення финансово-кредитної політики / В. Є. Власюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 14. — С. 248—254.
UK: Розглянуто підходи державної політики до впровадження регулюючих та коригуючих чинників впливу на функціонування фінансово-кредитної системи у деяких країнах світу.
Розкриті основні риси наявних проблем у проведенні урядових заходів підтримання сталого розвитку економіки. Визначені перспективні дії щодо державної координації та важелів впливу на життєдіяльність фінансово-кредитної системи у ринковому середовищі.
RU: Рассмотрены подходы государственной политики к внедрению регулирующих и корректирующих факторов влияния на функционирование финансово-кредитной системы в некоторых странах мира.
Раскрыты основные черты имеющихся проблем в проведении правительственных мероприятий по поддержке устойчивого развития экономики. Определены перспективные действия относительно государственной координации и рычагов влияния на жизнедеятельность финансово-кредитной системы в рыночной среде.
EN: The article outlines the basic problems in realization of governmental measures of support of steady economy development and determines the prospective actions as redards state coordination and levers of influence on the financial & credit system in the market environment. It also consders state policy aproaches to introduction of regulatory and corrective factots of influence upon financial & credit system in some countries of the world.
 
Date 2014-07-24T08:44:03Z
2014-07-24T08:44:03Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2529
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ