Запис Детальніше

Визначення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану стрілочних електродвигунів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану стрілочних електродвигунів
Определение диагностических признаков для автоматизированного контроля технического состояния стрелочных электродвигателей
 
Creator Маловічко, Володимир Володимирович
Гаврилюк, Володимир Ілліч
Кізяков, Валер'ян Якович
Маловичко, Владимир Владимирович
Гаврилюк, Владимир Ильич
Кизяков, Валерьян Яковлевич
Malovychko, Vladimir V.
Gavrilyuk, Vladimir I.
Havryliuk, Volodymyr I.
Kiziakov, Valerian Ya.
 
Subject час
струм
двигун
КАТЗ
время
ток
двигатель
time
current
machine
 
Description Маловічко, В. В.
Визначення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану стрілочних електродвигунів / В. В. Маловічко, В. І. Гаврилюк, В. Я. Кізяков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 16. — С. 9—12.
UK: На основі аналізу результатів проведених вимірювань часових залежностей та спектрального складу струму переводу стрілок з двигунами постійного струму при справному їх стані, а також при різних дефектах, визначено їх особливості форми кривої та спектру в залежності від технічного стану двигуна.
RU: На основе анализа результатов проведенных измерений временных зависимостей и спектрального состава тока перевода стрелок с двигателями постоянного тока при исправном их состоянии, а также при различных дефектах, определены особенности формы кривой и спектра тока в зависимости от технического состояния двигателя.
EN: On the basis of the analysis of provided measurements results of time dependences and spectral structure of a switch transfer current with direct current machines at their serviceable condition, and also at various defects, the form of a curve and to a spectrum of a current depending on a technical condition of the machines are determined.
 
Date 2014-07-25T06:00:55Z
2014-07-25T06:00:55Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2534
 
Language ru_RU
 
Publisher Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна