Запис Детальніше

Вирішення задач вибору раціональних швидкостей руху поїздів за допомогою математичного моделювання процесу експлуатації залізничної ділянки

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вирішення задач вибору раціональних швидкостей руху поїздів за допомогою математичного моделювання процесу експлуатації залізничної ділянки
Решение задач выбора рациональных скоростей движения поездов с помощью математического моделирования процесса эксплуатации железнодорожного участка
 
Creator Харлан, Володимир Іванович
Курган, Дмитро Миколайович
Бондаренко, Ірина Олександрівна
Харлан, Владимир Иванович
Курган, Дмитрий Николаевич
Бондаренко, Ирина Александровна
Harlan, Volodymyr I.
Kurhan, Dmytro M.
Kurgan, Dmitriy N.
Bondarenko, Iryna O.
 
Subject швидкість
рух
об’єкт
КККГ
скорость
движение
объект
speed
movement
object
 
Description Харлан, В. І.
Вирішення задач вибору раціональних швидкостей руху поїздів за допомогою математичного моделювання процесу експлуатації залізничної ділянки / В. І. Харлан, Д. М. Курган, І. О. Бондаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 16. — С. 41—44.
UK: Запропонований метод встановлення раціональних швидкостей руху з урахуванням зміни стану об’єктів у часі за допомогою моделювання процесу експлуатації залізничної ділянки як набору об’єктів шляхом використання функцій множини.
RU: Предложен метод установления рациональных скоростей движения с учетом изменения состояния объектов во времени с помощью моделирования процесса эксплуатации железнодорожного участка как набора объектов путем использования функций множества.
EN: The method of an establishment of rational speeds of movement in view of change of a condition of objects in time by means of modeling process of operation of a railway as set of objects by use of functions of set is offered.
Львівська залізниця
 
Date 2014-07-25T11:42:35Z
2014-07-25T11:42:35Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2540
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ