Запис Детальніше

Динамічні процеси у відкритих економічних системах

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Динамічні процеси у відкритих економічних системах
Динамические процессы в открытых экономических системах
 
Creator Залізнюк, Д. В.
Ільман, А. В.
Ільман, Валерій Михайлович
Ильман, Валерий Михайлович
Ilman, Valeriy M.
 
Subject динамічні процеси
економічна система
диференційні рівняння
ККІТ
динамический процесс
экономическая система
дифференциальные уравнения
the dynamic processes
economic system
differentiable equations
 
Description Залізнюк, Д. В.
Динамічні процеси і відкритих економічних системах / Д. В. Залізнюк, А. В. Ільман, В. М. Ільман // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 17. — С. 235—239.
UK: Розглянуто зв’язану схему розвитку динамічних процесів у відкритих економічних системах за визначеною ієрархією, математично динамічна модель представляється системою диференційних рівнянь. Наведений приклад коливань активних засобів у відкритій відокремленій системі.
RU: Рассмотрено связанную схему развития динамических процессов в открытых экономических системах при определенной иерархической зависимости, математически динамическая модель описывается системой дифференциальных уравнений. Приведен пример колебаний активных средств в открытой обособленной системе.
EN: It is considered the concerned scheme of development of the dynamic processes in the opened economic systems at the certain hierarchical dependence, at the mathematics this dynamic process is describing as a system of the differentiable equations. There is an example of variations of the active resources at the opened isolated system.
 
Date 2014-09-30T08:48:05Z
2014-09-30T08:48:05Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2678
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ