Запис Детальніше

Методи підвищення фізико-механічних, технологічних властивостей і довговічності бетону, будівельних розчинів та залізобетону

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методи підвищення фізико-механічних, технологічних властивостей і довговічності бетону, будівельних розчинів та залізобетону
Методы повышения физико-механических, технологических свойств и долговечности бетона, строительных растворов и железобетона
 
Creator Заяць, Юрій Львович
Решетняк, Тетяна Павлівна
Пшінько, Павло Олександрович
Заяц, Юрий Львович
Решетняк, Татьяна Павловна
Пшинько, Павел Александрович
Zayats, Yuriy L.
Zayac, Yuriy L.
Reshetniak, Tetiana P.
Pshin’ko, Pavlo O.
Pshinko, Pavel A.
 
Contributor Коваленко, Валентина Володимирівна
Коваленко, Валентина Владимировна
Kovalenko, Valentyna V.
 
Subject залізобетон
сталева арматура
сталь
КБЖ
железобетон
стальнaя арматурa
reinforced concrete
steel reinforcement
steel
 
Description Методи підвищення фізико-механічних, технологічних властивостей і довговічності бетону, будівельних розчинів та залізобетону / В. В. Коваленко, Ю. Л. Заяць, Т. П. Решетняк, П. О. Пшінько // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 122—124.
UK: В роботі наведені методи підвищення фізико-механічних, технологічних властивостей і довговічності бетону, будівельних розчинів та залізобетону. Визначено вплив основних пластифікаторів, дисперсних та комплексних добавок на експлуатаційні властивості бетонів і будівельних розчинів. Запропоновані шляхи підвищення необхідних технологічних та фізико-механічних властивостей визначають – у будь-яких випадках цілеспрямованого впливу – необхідність застосування комплексних хімічних та дисперсних добавок для досягнення найкращих результатів. Розроблені шляхи підвищення довговічності залізобетону враховують комплекс закладів, які мають контролювати антикорозійну активність добавок до бетонів по відношенню до сталевої арматури, застосовувати поверхневе покриття залізобетону спеціальними хімічними добавками та використовувати при виробництві сталевої арматури спеціальні регламентовані режими високотемпературної термомеханічної обробки з міжкліттьовим підстужуванням металу та післяпрокатного регламентованого охолодження в потоці прокатного стану.
RU: В работе приведены методы повышения физико-механических, технологических свойств и долговечности бетона, строительных растворов и железобетона. Обозначено влияние основных пластификаторов, дисперсных и комплексных добавок на эксплуатационные свойства бетонов и строительных растворов. Предложенные пути повышения необходимых технологических и физико-механических свойств для достижения наилучших результатов определяют необходимость использования – в любых случаях целенаправленного влияния – комплексных химических и дисперсных добавок. Разработанные пути повышения долговечности железобетона включают комплекс мероприятий, контролирующий антикоррозионную активность добавок в бетоны по отношению к стальной арматуре, использование поверхностных покрытий железобетона специальными химическими добавками, а также использование при производстве арматурного проката специальных режимов высокотемпературной термомеханической обработки при межклетьевом подстуживании металла и послепрокатном регламентированном охлаждении в потоке прокатного стана.
EN: The methods of increasing the physicо-mechanical, technological properties and durability of concrete, mortars and reinforced concrete are presented in the paper. The influence of basic plasticizers, dispersed and complex additions on the operation properties of concretes and mortars is considered. The suggested ways of increasing necessary technological and physicо-mechanical properties for achievement of the best effectiveness lead to the necessity of using – in any case of goal-seeking influence – the complex chemical and dispersed additions. The developed ways of increasing the reinforced concrete durability include the complex of measures checking anticorrosion activities of additions for concretes with respect to steel reinforcement, the use of surface coatings of reinforced concrete with special chemical additions, as well as during production of reinforcement rolled metal the use of special regimes of high-temperature thermomechanical treatment under intercellular cooling of metal and after-rolling regulation cooling in the stream of rolling mill.
 
Date 2014-10-15T06:21:14Z
2014-10-15T06:21:14Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2769
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ