Запис Детальніше

Development of Scientific School of Transportmechanics Artistic Legacy of Ye. P. Blokhin

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Development of Scientific School of Transportmechanics Artistic Legacy of Ye. P. Blokhin
Розвиток наукової школи транспортної механіки: творча спадщина Є. П. Блохіна
Развитие научной школы транспортной механики: творческое наследие Е. П. Блохина
 
Creator Myamlin, Serhiy V.
Kolesnikova, Tatyana A.
Kolesnykova, Tetyana O.
Мямлін, Сергій Віталійович
Колесникова, Тетяна Олександрівна
Мямлин, Сергей Витальевич
Колесникова, Татьяна Александровна
Mjamlin, Sergey
 
Subject YE. P. Blokhin
school of transport mechanics
railway transport
Dnipropetrovsk National University of railway transport
artistic legacy of scientist
Є. П. Блохін
наукова школа транспортної механіки
залізничний транспорт
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
творча спадщина вченого
кваг
нтб
Е. П. Блохин
научная школа транспортной механики
железнодорожный транспорт
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта
творческое наследие ученого
 
Description Myamlin, S. V. Development of scientific school of transport mechanics: artistic legacy of Ye. P. Blokhin / S. V. Myamlin, T. A. Kolesnykova // Наука та прогрес транспорту. — 2014. — № 1 (49). — P. 7—21. — Библиогр. в конце ст. — doi:10.15802/stp2014/22657
EN: Purpose. Development of domestic and global transport science occurred due to the contributions of many scientists and practicing engineers. The purpose of our study is the analysis of scientific documentary legacy of YE. P. Blokhin, Doctor of Technical Sciences, Professor of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan and identifying his place and role in the development of modern railway transport. Methodology. Application of problem-chronological, comparative, descriptive historical methods of research, systematization and analysis of scientific papers allowed the authors to submit the actual history of the railway transport
development (1950-2013) through the prism of YE. P. Blokhin scientific activity. We identified 6 main periods of his scientific activity. Findings. It was found out that the overall intellectual plant of the scientist includes 555 scientific papers (written personally and co-authored) in domestic and foreign publications on key issues of mechanics and operation of railway rolling stock. Artistic legacy of YE. P. Blokhin includes monographs, articles, reports, patents, author certificate, etc. It was found that the epistolary legacy of scientist, archive materials, his personal diaries, reference list of works of his students and followers are almost unexplored. Originality. Authors of the work for the first time in the history of science and technology of Ukraine conducted a complex study of the scientific legacy of YE. P. Blokhin in the context of railway transport. It is proved that the ideas, research, scientific works, implemented
projects, numerous students and followers of YE. P. Blokhin are important factors, confirming a significant contribution
of the scientist to the global engineering and transport science. Practical value. The work can be used to create historiographical papers and textbooks, to study the issues of formation and development of the scientific school for transport mechanics and university science of Ukraine in the railway branch, in the course of lectures on the subjects «History of railway transport development» and «Introduction to the profession».
UK: Мета. Розвиток вітчизняної й світової транспортної науки на всіх її етапах відбувався завдяки вагомому внеску безлічі вчених та інженерів-практиків. Метою нашого дослідження є аналіз документальної наукової спадщини Є. П. Блохіна, доктора технічних наук, професора Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; визначення його місця та ролі в розвитку сучасного залізничного транспорту. Методика. Застосування проблемно-хронологічних, порівняльних, описових історичних методів дослідження, систематизація та аналіз наукових праць дозволили авторам подати фактичну
історію розвитку залізничного транспорту (1950–2013 рр.) через призму наукової діяльності Є. П. Блохіна. Було виділено 6 основних періодів наукової діяльності вченого. Результати. З’ясовано, що загальний інтелектуальний багаж вченого становить 555 наукових робіт (написаних особисто та в співавторстві)у вітчизняних і зарубіжних виданнях, присвячених ключовим проблемам механіки та експлуатації рухомого
складу залізниць. Творчу спадщину Є. П. Блохіна складають монографії, статті, доповіді, патенти, авторські свідоцтва та ін. З’ясовано, що практично невивченими залишаються епістолярна спадщина вченого, архівні матеріали, його особисті щоденники, бібліографічні списки в працях його учнів і послідовників. Наукова новизна. Автори даної роботи вперше в історії розвитку науки і техніки України провели комплексне дослідження наукової спадщини Є. П. Блохіна в контексті розвитку залізничного транспорту. Доведено, що ідеї, дослідження, наукові праці, реалізовані проекти, численні учні та послідовники Є. П. Блохіна – вагомі чинники, що підтверджують значний внесок ученого в розвиток світової інженерної думки й транспортної науки. Практична значимість. Дана робота може бути використана при створенні історіографічних праць і навчальних посібників; дослідженні питань становлення та розвитку наукової школи транспортної механіки й університетської науки України в галузі залізничного транспорту, у курсі лекцій із дисциплін «Історія розвитку залізничного транспорту» та «Вступ до спеціальності».
RU: Цель. Развитие отечественной и мировой транспортной науки на всех ее этапах происходило благодаря весомому вкладу множества ученых и инженеров-практиков. Целью нашего исследования является анализ документального научного наследия Е. П. Блохина, доктора технических наук, профессора Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна; определение его места и роли в развитии современного железнодорожного транспорта. Методика. Применение проблемно-хронологических, сравнительных, описательных исторических методов исследования, систематизация и анализ научных трудов позволили авторам подать фактическую историю развития железнодорожного
транспорта (1950–2013 гг.) через призму научной деятельности Е. П. Блохина. Были выделены 6 основных периодов научной деятельности ученого. Результаты. Выяснено, что общий интеллектуальный багаж ученого составляет 555 научных работ (написанных лично и в соавторстве) в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных ключевым проблемам механики и эксплуатации подвижного состава железных дорог. Творческое наследие Е. П. Блохина составляют монографии, статьи, доклады, патенты, авторские свидетельства и др. Выяснено, что практически неизученными остаются эпистолярное наследие ученого, архивные материалы, его личные дневники, библиографические списки в трудах его учеников и последователей.
Научная новизна. Авторы данной работы впервые в истории развития науки и техники Украины провели
комплексное исследование научного наследия Е. П. Блохина в контексте развития железнодорожного
транспорта. Доказано, что идеи, исследования, научные труды, реализованные проекты, многочисленные ученики и последователи Е. П. Блохина – весомые факторы, подтверждающие значительный вклад ученого в развитие мировой инженерной мысли и транспортной науки. Практическая значимость. Данная работа может быть
использована при создании историографических трудов и учебных пособий; исследовании вопросов становления и развития научной школы транспортной механики и университетской науки Украины в отрасли железнодорожного транспорта, в курсе лекций по дисциплинам «История развития железнодорожного транспорта» и «Введение в специальность».
 
Date 2014-11-04T06:57:02Z
2014-11-04T06:57:02Z
2014
 
Type Article
 
Identifier doi: 10.15802/stp2014/22657
2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
DOI : http://dx.doi.org/10.15802/stp2014/22657
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2872
http://stp.diit.edu.ua/article/view/22657
 
Language en
 
Publisher ДНУЗТ