Запис Детальніше

Дослідження порядку оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження порядку оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом
Исследование порядка оперативного реагирования на аварийные ситуации при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом
 
Creator Радкевич, Анатолій Валентинович
Яковлєв, Сергій Олександрович
Шаптала, Олександр Іванович
Крамар, Ігор Євгенович
Радкевич, Анатолий Валентинович
Яковлев, Сергей Александрович
Шаптала, Александр Иванович
Крамар, Игорь Евгениевич
Radkevich, Anatoliy V.
Radkevych, Anatolii V.
Yakovlev, Sergiy O.
Shaptala, Oleksandr I.
Kramar, Igor E.
 
Subject КВП
правила
взаємодія
нещасні випадки
вантажі
залізничний транспорт
rules
interaction
accidents
freights
railway transport
взаимодействие
несчастные случаи
грузы
железнодорожный транспорт
 
Description Дослідження порядку оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом / А. В. Радкевич [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 91—93. УДК 656.225.073.436.08
UK: Робота присвячена проблемам визначення правил і порядку застосування, взаємодії підрозділів Державної спеціальної служби транспорту з підрозділами Міністерства транспорту та зв’язку України і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи при ліквідації наслідків аварій з небезпечними вантажами на залізничному транспорті.
RU: Работа посвящена проблемам определения правил и порядка применения, взаимодействия
подразделений Государственной специальной службы транспорта с подразделениями Министерства транспорта и связи Украины и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы при ликвидации последствий аварий с опасными грузами на железнодорожном транспорте.
EN: The paper is devoted to the problems of determination of rules and order of application, interaction of subdivisions of the State Special Service of Transport with subdivisions of the Ministry of Transport and Communications
of Ukraine and the Ministry of Ukraine on Issues of Extraordinary Situations and in Affairs of Population Protection from the Aftermaths of Chernobyl Catastrophe during elimination of aftermaths of accidents with dangerous freights
on the railway transport.
 
Date 2014-10-28T11:59:15Z
2014-10-28T11:59:15Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2848
 
Language uk_ua
 
Publisher ДНУЗТ