Запис Детальніше

Тези доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тези доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
Тезисы докладов XІІ Международной научной конференции «Проблемы экономики транспорта»
Abstracts of the reports of the XІIth international scientific conference «The Problems Of The Transport Economics»
 
Subject залізничний транспорт
ринкова інфраструктура
глобалізація економіки
управління транспортними системами
структурна реформа
соціально-економічна безпека
ринкова трансформація
математичне моделювання
комп’ютерне моделювання
економічні процеси
економічна поведінка
суспільні трансформації
персонал
железнодорожный транспорт
рыночная инфраструктура
глобализация экономики
управление транспортными системами
структурная реформа
социально-экономическая безопасность
рыночная трансформация
математическое моделирование
компьютерное моделирование
экономические процессы
экономическое поведение
общественные трансформации
rail transport
market infrastructure
economic globalization
transportation management
structural reform
socio-economic security
market transformation
mathematical modeling
computer simulation
economic processes
economic behavior
social transformation
personnel
 
Description Проблеми економіки транспорту : тези доповідей XII Міжнародної наукової конференції (24.04 - 25.04.2014) / М-во освіти і науки України, Держадміністрація залізничного транспорту України, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Київдіпротранс. — Д. : ДНУЗТ, 2014. — 248 с. — укр. — рос. — пол. — анг. УДК 656.2
UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів.
RU:В сборнике рассматриваются экономические проблемы структурной реформы Укрзализныцы, развития транспортных систем, их взаимосвязь с основными отраслями народного хозяйства и адаптация к современным рыночным условиям, а также теоретические и практические вопросы финансирования транспорта и исследования в области экономического перевода. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог Украины, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Міністерство освіти і науки України; Державна адміністрація залізничного транспорту України; Київдіпротранс
 
Date 2014-10-30T13:22:54Z
2014-10-30T13:22:54Z
2014-04
 
Type Thesis
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2861
 
Language other
 
Publisher Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна