Запис Детальніше

Систематизація дефектів залізобетонних штучних споруд та способів їх усунення

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Систематизація дефектів залізобетонних штучних споруд та способів їх усунення
Систематизация дефектов железобетонных искусственных сооружений и способов их устранения
 
Creator Пшінько, Олександр Миколайович
Солдатов, Кім Іванович
Краснюк, Андрій Віталійович
Пшінько, Павло Олександрович
Пшинько, Александр Николаевич
Солдатов, Ким Иванович
Краснюк, Андрей Витальевич
Пшинько, Павел Александрович
Pshinko, Oleksandr M.
Pshynko, Aleksandr N.
Soldatov, Kim I.
Krasnyuk, Andrew V.
Krasnuk, Andrey V.
Pshin’ko, Pavlo O.
Pshinko, Pavel A.
 
Subject КББМ
КМ
результати дослідження
дефекти
штучний
конструкції
результаты исследования
дефекты
искусственный
конструкции
research results
defects
artificial
constructions
 
Description Систематизація дефектів залізобетонних штучних споруд та способів їх усунення / О. М. Пшінько [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 106—113. УДК 624.21/8.004.67
UK: В статті наведено результати досліджень появи дефектів у залізобетонних штучних спорудах на трьох стадіях: проектування, будівництво та експлуатація. Надані рекомендації та наведені технології їх усунення.
RU: В статье приведены результаты исследований появления дефектов в железобетонных искусственных
сооружениях на трёх стадиях: проектирование, строительство и эксплуатация. Даны рекомендации и приведены технологии их устранения.
EN: In the article the research results of appearance of defects in the artificial reinforced concrete constructions at
three stages (projecting, building, and exploitation) are presented. The recommendations are given and the technologies of their removal are presented.
 
Date 2014-10-30T08:21:41Z
2014-10-30T08:21:41Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2859
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ