Запис Детальніше

Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків
Метод комплексной оценки адаптационных способностей проектов и программ к рискам
Method of Complex Estimation of Adaptation Capabilities of Projects and Programs to the Risks
 
Creator Гордєєва, Інна Олександрівна
Гордеева, Инна Александровна
Hordieieva, Inna O.
 
Subject адаптивність проекту та програми
адаптаційна здатність
рівень інноваційності
КЕМ
адаптивность проекта и программы
адаптационная способность
уровень инновационности
adaptiveness management of projects and programs
adaptability
levels of innovation
 
Description Гордєєва І. О.
Метод комплексної оцінки адаптаційних здатностей проектів та програм до ризиків / І. О Гордєєва // Управління розвитком складних систем. Національна металургійна академія України. Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – C. 12-18.
UK: Розроблено дорожню карту управління адаптивністю проектів/програм, яка на відміну від існуючих дозволяє: сформувати пріоритетну адаптивну структуру для різних за рівнями інноваційності проектів/програм, що формується під впливом узгодженої взаємодії всіх параметрів структуроутворення і, яка забезпечує відповідність між зовнішнім та внутрішнім середовищами та визначити «вузькі місця» структури проекту/програми за якими необхідно нарощувати адаптаційні здатності; та які можуть бути потенційними джерелами виникнення ризиків.
RU: Разработана дорожная карта управления адаптивностью проектов/программ, которая в отличие от существующих позволяет сформировать приоритетную адаптивную структуру для разных уровней инновационности проектов/программ, которая формируется под влиянием согласованного взаимодействия всех параметров структурообразования и, которая обеспечивает соответствие между внешней и внутренней средами; позволяет определить «узкие места» структуры проекта/программы в соответствии с которыми, необходимо наращивать адаптационные способности, и которые могут быть потенциальными источниками возникновения рисков.
EN: The Road map of adaptiveness management of projects/programs is developed, which instead of existing allows: to form a Prior adaptive structure for different by the levels of innovation projects/programs, which is formed under influence of the concerted co-operation of all structure creation parameters and, which provides accordance between external and internal environments and allows to define the «bottlenecks» of project/program structure in accordance with which it is necessary to develop adaptation capabilities, and which will be potential sources of risk creation.
 
Date 2014-11-03T12:42:54Z
2014-11-03T12:42:54Z
2014
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2870
 
Language uk_UA
 
Publisher Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ