Запис Детальніше

Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні
Усовершенствованная методика определения экономической эффективности строительства и эксплуатации высокоскоростной магистрали в Украине
Improved Method of Determination of Economic Efficiency of Construction and Operation of High Speed Mainline in Ukraine
 
Creator Бараш, Юрій Савелійович
Момот, Алла Володимирівна
Бараш, Юрий Савельевич
Момот, Алла Владимировна
Barash, Yuriy S.
Momot, Alla V.
 
Subject швидкісний та високошвидкісний рух
високошвидкісна магістраль
капітальні вкладення
перевезення
інфраструктура
доходи від перевезень
витрати
прибуток
cкоростное и высокоскоростное движение
коа
высокоскоростная магистраль
капитальные вложения
перевозки
инфраструктура
доходы от перевозок
затраты
прибыль
high-speed traffic
high-speed main line
capital investments
transportations
infrastructure
transportation income
expenses
profit
 
Description Бараш, Ю. С.
Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні / Ю. С. Бараш, А. В. Момот // Наука та прогрес транспорту. — 2014. — № 1 (49). — С. 33—50 : схем., табл. - Бібліогр. в кінці ст. — doi: 10.15802/stp2014/22660
UK: Мета. Розробити вдосконалену методику та сформувати заходи щодо визначення економічної доцільності впровадження високошвидкісного руху з урахуванням досвіду експлуатації швидкісних перевезень
в Україні, терміну поїздки, кількості зупинок на маршруті, графіка руху високошвидкісних поїздів та попиту
на них. Методика. Запропоновано послідовність визначення доцільності організації високошвидкісного руху в Україні, адаптовану до ринкових умов. Дана методика враховує розрахунки вартості високошвидкісної магістралі (ВШМ), станцій, ремонтних підрозділів і рухомого складу. Досліджено витрати на перевезення пасажирів за допомогою маржинального доходу; проаналізована динаміка зміни чистого дисконтного доходу та терміну окупності високошвидкісної магістралі. Результати. У роботі розроблено методику комплексного визначення ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних поїздів із
урахуванням вартості інфраструктури, рухомого складу, впливу факторів зовнішнього середовища та ін. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації ВШМ. Він, на відміну від існуючого, включає вдосконалені принципи визначення кількості перевезених пасажирів, вартості будівництва ВШМ, закупівель рухомого складу, оптимізує розрахунки доходів та витрат у контексті конкурентних переваг й впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії. У розрахунках уперше було враховано транзитний потік пасажирів, які подорожують із країн СНД на відпочинок у Крим, регіони Одеси, Львова та Карпат. Урахування вищенаведених ознак підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування високошвидкісних перевезень. Практична значимість. Запропоновані методика та результати досліджень дозволили визначити доцільність будівництва в Україні високошвидкісної магістралі для швидкості руху пасажирських поїздів не менше ніж 250 км/год. Це дозволить пасажирському високошвидкісному руху зайняти на транспортному ринку України свою нішу.
RU: Цель. Разработать усовершенствованную методику и сформулировать мероприятия, касающиеся
определения экономической эффективности организации высокоскоростного движения с учетом опыта эксплуатации скоростных перевозок в Украине, продолжительности поездки, количества остановок на маршруте, графика движения высокоскоростных поездов и спроса на эти перевозки. Методика. Предложена последовательность определения целесообразности организации высокоскоростного движения в Украине,
адаптированная к рыночным условиям. Данная методика учитывает расчеты стоимости высокоскоростной магистрали (ВСМ), станций, ремонтных подразделений и подвижного состава. Исследованы расходы на перевозки пассажиров с помощью маржинального дохода; изучена динамика изменения чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости ВСМ. Результаты. В работе разработана методика комплексного определения эффективности строительства и эксплуатации высокоскоростных поездов с учетом стоимости
инфраструктуры, подвижного состава, влияния факторов внешней среды и др. Научная новизна. Предложен научный подход, касающийся определения экономической эффективности строительства и эксплуатации ВСМ. Он, в отличие от существующего, включает усовершенствованные принципы определения количества перевезенных пассажиров, стоимости строительства ВСМ, приобретения подвижного состава, оптимизирует расчеты доходов и расходов в контексте конкурентных преимуществ и влияния внешних факторов на деятельность компании. В расчетах впервые учитывается транзитный поток пассажиров, отправляющихся из стран СНГ на отдых в Крым, Карпаты, Одесский и Львовские регионы. Учет указанных факторов повышает обоснованность управленческих решений, касающихся обеспечения эффективности функционирования высокоскоростных перевозок. Практическая значимость. Предложенная методика и результаты исследований позволили определить целесообразность строительства в Украине высокоскоростной магистрали для скорости движения пассажирских поездов не меньше 250 км/час. Это позволит пассажирскому высокоскоростному движению занять свою нишу на транспортном рынке Украины.
EN: Purpose. To develop an advanced methodology and formulate the measures concerning the definition of economic efficiency of high-speed movement organization taking into account the operating experience of rapid transportations
in Ukraine, travel time, number of stops on the route, schedule and the demand for these transportations. Methodology. The economic feasibility for appropriateness of high-speed movement organization in Ukraine is an
investment project, which involves step-by-step money investment to the construction. To solve such problems one uses net present value, which UZ or newly created companies can get during the project realization and after its completion. Findings. On the basis of obtained studies one can state that the methodology of complex determination of construction efficiency and
high-speed passenger trains operation taking into account the cost of infrastructure, rolling stock, impact of environmental factors, etc. was developed in the article. Originality. We propose a scientific approach to determine the economic efficiency of the construction and high-speed main lines operation. This approach, unlike the existing one, includes the improved principles of determining the passenger traffic, the cost of
high-speed mainline construction, the number of rolling stock; optimizes income and expenditure calculations in the context of competitive advantages and impact of the external factors on the company. For the first time it was taken
into account the transit flow of passengers departing from CIS countries to the vacation in the Crimea, the Carpathians, Odessa and Lviv regions. The account of these factors increases the feasibility of administrative decisions concerning ensuring the efficiency of high-speed traffic functioning. Practical value. The proposed methodology and the research results allowed determining the construction reasonability of high-speed mainline for the passenger trains with a speed at least 250 km/h in Ukraine. This will allow the high-speed passenger traffic to occupy its niche in the transport market of Ukraine.
 
Date 2014-11-04T09:28:18Z
2014-11-04T09:28:18Z
2014
 
Type Article
 
Identifier doi: 10.15802/stp2014/22660
2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2876
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ