Запис Детальніше

Проблема економічної безпеки в сучасних макро- та мікроконцепціях

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблема економічної безпеки в сучасних макро- та мікроконцепціях
Проблема экономической безопасности в современных макро- и микро концепциях
Economic Safety Problem in Modern Macro and Micro Concepts
 
Creator Рекун, Іван Іванович
Рекун, Иван Иванович
Rekun, Ivan I.
 
Subject економічна безпека
державне регулювання
національна економіка
кфбс
экономическая безопасность
государственное регулирование
национальная экономика
economic security
government regulation
national economy
 
Description Рекун, І. І.
Проблема економічної безпеки в сучасних макро- та мікроконцепціях / І. І. Рекун // Наука та прогрес транспорту. — 2014. — № 1 (49). — С. 59—67. — Бібліогр. в кінці ст. — doi: 10.15802/stp2014/22662
UK: Мета. Важливими складовими безпеки в цілому є економічна безпека й забезпечення відповідних національних інтересів держави. Все це тісно пов’язано з економічною ефективністю функціонування господарських
об’єктів, з економічною незалежністю, стабільністю та безпекою суспільства. Окрім того, економічна безпека є складовою національної безпеки, її фундаментом і матеріальною основою. Проблема забезпечення
економічної безпеки в сучасних умовах на мікро- та макрорівнях потребує визначення основних напрямів її формування. Методика. Для досягнення поставленої мети обґрунтовано основні напрямки формування механізму забезпечення безпеки економічної системи, зокрема – на макрорівні. Результати. Економічна безпека є такий стан функціонування економіки держави, в якому наступає порядок рівноваги у визначених
організаційно-правових нормах на засадах суспільного життя. Це норми, які створює держава, і засади співіснування, які передаються з покоління в покоління. Проаналізовано сучасний стан забезпечення
економічної безпеки на макро- та мікрорівнях. Визначено систему показників, котрі можуть бути використані при оцінці стану системи економічної безпеки. Наукова новизна. Сформульовано положення, що стосуються необхідних змін у політиці економічної безпеки держави. Запропоновано систему показників, які можуть бути
використані при оцінці стану системи економічної безпеки. Практична значимість. Використання запропонованої системи показників стану економічної безпеки дозволить розширити перелік важливих
факторів, що впливають на її стан та дають змогу визначити основні напрями її формування.
RU: Цель. Важными составляющими безопасности в целом являются экономическая безопасность и обеспечение соответствующих национальных интересов государства. Все это тесно связано с экономической эффективностью функционирования хозяйственных объектов, с экономической независимостью, стабильностью и безопасностью общества. Кроме того, экономическая безопасность является составляющей национальной безопасности, ее фундаментом и материальной основой. Проблема обеспечения экономической безопасности в современных условиях на микро- и макроуровнях требует определения основных направлений ее формирования. Методика. Для достижения поставленной цели обоснованы основные направления
формирования механизма обеспечения безопасности экономической системы, в частности – на макроуровне. Результаты. Экономическая безопасность является таким состоянием функционирования экономики государства, в котором наступает порядок равновесия в определенных организационно-правовых нормах на основе общественной жизни. Это нормы, которые создает государство и принципы сосуществования,
которые передаются из поколения в поколение. Проанализировано современное состояние обеспечения экономической безопасности на макро- и микроуровнях. Определена система показателей, которые могут быть использованы при оценке состояния системы безопасности. Научная новизна. Сформулированы положения, касающиеся необходимых изменений в политике экономической безопасности государства. Предложена система показателей, которые могут быть использованы при оценке состояния системы безопасности. Практическая значимость. Использование предложенной системы показателей состояния экономической безопасности позволит расширить перечень важных факторов, влияющих на ее состояние и позволяющих определить основные направления ее формирования.
EN: Purpose. Security is an important component of economic security and the guaranteeing of appropriate national interests in the state. All these things are closely related to the economic efficiency of operations of economic entities, with economic independence, stability and security of a society. In addition, economic security is a part of national security, its foundation and material basis. The problem of economic security in modern conditions
at the micro and macro levels requires determining the main directions of its formation. Methodology. To achieve this goal, basic directions of a security mechanism of the economic system, in particular on the macro
level were grounded. Findings. Economic security is such state of the state economy operation in which the order of equilibrium occurred in certain organizational and legal norms on the basis of social life. These regulations are
created be the state, principles of coexistence, which are transmitted from generation to generation. The current state of economic security guaranteeing at the macro and micro levels was analyzed. The system of indicators
that can be used in the assessment of the security system was determined. Originality. Propositions concerning necessary changes in the policy of economic security in a state were formulated. The system of indicators, which
can be used in the assessment of the security system was offered. Practical value. Using of the proposed system of economic security indicators will expand the list of important factors affecting on its status and allow us determining the main directions of its formation.
 
Date 2014-11-04T11:41:33Z
2014-11-04T11:41:33Z
2014
 
Type Article
 
Identifier doi: 10.15802/stp2014/22662
2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2877
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ