Запис Детальніше

Порівняльне дослідження двох вимірювальних сигналів в кореляційній системі ідентифікації

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Порівняльне дослідження двох вимірювальних сигналів в кореляційній системі ідентифікації
Сравнительное исследование двух измерительных сигналов в корреляционной системе идентификации
 
Creator Рибалка, Роман Володимирович
Гаврилюк, Володимир Ілліч
Безруков, Віктор Володимирович
Рыбалка, Роман Владимирович
Гаврилюк, Владимир Ильич
Безруков, Виктор Владимирович
Rybalka, Roman V.
Gavrilyuk, Vladimir I.
Havryliuk, Volodymyr I.
Bezrukov, Viktor V.
 
Subject КАТЗ
сигнал
переваги
характеристика
вимір
кореляція
КАТЗ
signal
advantages
characteristic
measurement
correlation
преимущества
измерение
корреляция
 
Description Рибалка, Р. В. Порівняльне дослідження двох вимірювальних сигналів в кореляційній системі ідентифікації / Р. В. Рибалка, В. І. Гаврилюк, В. В. Безруков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 132—137. УДК 656.25
UK: На основі розробленої імітаційної моделі та проведеного моделювання показано, що як за відсутності,так і за наявності шуму сигнал виду синус, поділений на власний аргумент, не має переваг над сигналом виду дельта-функції в системі вимірювання системних характеристик кореляційним методом ідентифікації.
RU: На основе разработанной имитационной модели и проведенного моделирования показано, что как при
отсутствии, так и при наличии шума сигнал вида синус, деленный на собственный аргумент, не имеет преимуществ над сигналом вида дельта-функции в системе измерений системных характеристик корреляционным методом идентификации.
EN: On the basis of the developed imitating model and realized modeling it is shown that at both noise absence and presence a signal of kind of sine divided on its own argument has no advantages above a signal of delta function kind in the system characteristic measurement system by correlation method of identification.
 
Date 2014-11-05T08:25:56Z
2014-11-05T08:25:56Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2881
 
Language uk_UA
 
Publisher Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна