Запис Детальніше

Розробка заходів із покращення показників міцності несучих конструкцій головних вагонів дизель-поїздів ДР1А на підставі виконаних експериментально-теоретичних робіт

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розробка заходів із покращення показників міцності несучих конструкцій головних вагонів дизель-поїздів ДР1А на підставі виконаних експериментально-теоретичних робіт
Разработка мероприятий по улучшению показателей прочности несущих конструкций головных вагонов дизель-поездов ДР1А на основании выполненных экспериментально-теоретических работ
Developing Measures to Improve Strength Indices of Supporting Structures for Head Cars of Diesel Trains DR1A on the Basis of Experimental-and-Theoretical Works
 
Creator Бондарєв, Олександр Матвійович
Горобець, Володимир Леонідович
Horobets, Volodymyr L.
Yagoda, Dmitry A.
Бондарев, Александр Матвеевич
Горобец, Владимир Леонидович
Ягода, Дмитро Олександрович
Bondarev, Oleksandr M.
Bondaryev, Oleksandr M.
Gorobets, Vladimir L.
Ягода, Дмитрий Александрович
 
Contributor Бондарєв, О. О.
 
Subject кузови вагонів
головні вагони
розрахункові моделі
теоретичні розрахунки
дизель-поїзди ДР1А
моторні візки
показники міцності
КБМ
кузовы вагонов
головные вагоны
расчетные модели
теоретические расчеты
дизель-поезда ДР1А
моторные тележки
показатели прочности
bodies of cars
head cars
calculation models
theoretical calculations
diesel trains DR1A
motor bogies
strength indices
 
Description Розробка заходів із покращення показників міцності несучих конструкцій головних вагонів дизель-поїздів ДР1А на підставі виконаних експерементально-теоретичних робіт / О. М. Бондарєв, В. Л. Горобець, Д. О. Ягода, О. О. Бондарєв // Наука та прогрес транспорту. — 2014. — № 1(49). — С. 132—141. —doi: 10.15802/stp2014/22680
UK: Мета. Метою роботи є визначення напружено-деформованого стану несучих конструкцій кузова головного вагона та вузла передачі тягового зусилля, яке може створюватись у нештатних ситуаціях під час експлуатації. Необхідною є також розробка заходів, спрямованих на покращення напружено-деформованого стану вказаних елементів. Методика. Для досягнення поставленої мети при виконанні роботи було проведено експериментальне визначення зусиль і рівнів напружень у найбільш навантажених елементах несучих конструкцій, а також у вузлах передачі тяги. Розроблено розрахункові моделі для проведення теоретичного визначення
рівнів напружень і зусиль. Результати. На підставі аналізу отриманих результатів розрахунків виявлено найкращі варіанти модернізації, які були закладені в основу пропозицій, спрямованих на покращення
показників міцності. Наукова новизна. На підставі експериментальних та теоретичних досліджень виконано наукове супроводження робіт із розробки заходів модернізації з покращення показників міцності несучих
конструкцій головних вагонів дизель-поїздів ДР1А. Практична значимість. Розроблено технічне рішення, що містить заходи, які мають виконуватись під час експлуатації дизель-поїздів указаної серії. Технічне рішення надано спеціалістам Укрзалізниці для ознайомлення та впровадження запропонованих заходів із покращення показників міцності.
RU: Цель. Целью работы является определение напряженно-деформированного состояния несущих конструкций кузова головного вагона и узла передачи тягового усилия, которые могут создаваться в нештатных ситуациях во время эксплуатации. Необходимой является также разработка мероприятий, направленных на
улучшение напряженно-деформированного состояния указанных элементов. Методика. Для достижения поставленной цели при выполнении работы было проведено экспериментальное определение усилий и уровней напряжений в наиболее нагруженных элементах несущих конструкций, а также в узлах передачи тяги. Разработаны расчетные модели для проведения теоретического определения уровней напряжений и усилий. Результаты. На основании анализа полученных результатов расчетов выявлены наилучшие варианты модернизации, которые были заложены в основу предложений, направленных на улучшение показателей прочности.Научная новизна. На основании экспериментальных и теоретических исследований выполнено научное сопровождение работ по разработке мероприятий модернизации и улучшению показателей прочности несущих
конструкций головных вагонов дизелей-поездов ДР1А. Практическая значимость. Разработано техническое решение с мероприятиями, которые должны выполняться во время эксплуатации дизель-поездов указанной серии. Техническое решение предоставлено специалистам Укрзализныци для ознакомления и внедрения предложенных мероприятий по улучшению показателей прочности.
EN: Purpose. The objective is to determine the stress-strain state of supporting structures of the head car body and the traction transmission unit, which can be created in the operation of emergency situations, and to develop the
measures aimed at improving the stress-strain state of these elements. Methodology. In order to achieve this objective, in performing the work an experimental determination of efforts and stress levels in the most loaded elements of supporting structures as well as the traction transmission units was conducted; design models for the theoretical determination of stress and effort levels were developed. Findings. Based on the analysis of the calculation results the best options for the upgrades, which have been put into the basis of proposals aimed at improving the strength indices, were revealed. Originality. Based on the experimental and theoretical studies, scientific monitoring of development
works on modernization and improvement of strength indices of supporting structures of head cars of diesel trains DR1A was performed. Practical value. The technical solution to the measures, which are to be carried out beyond the limits of assigned operation lifetime for diesel train of the series specified was developed and transferred to the Ukrzaliznytsia experts to introduce the proposed measures on improving the strength indices.
Державна адміністрація залізничного транспорту України, Київ
 
Date 2014-11-05T11:59:14Z
2014-11-05T11:59:14Z
2014
 
Type Article
 
Identifier doi: 10.15802/stp2014/22680
2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2886
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ