Запис Детальніше

Вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при коротких замиканнях у силових колах електрорухомого складу

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при коротких замиканнях у силових колах електрорухомого складу
Влияние параметров контактной сети на значение скорости нарастания тока при коротких замыканиях в силовых цепях электроподвижного состава
Influence of Contact Network Parameters on Value of Current Rise Speed During Short Circuit in Power Circuits of Electric Rolling Stock
 
Creator Карзова, Оксана Олександрівна
Карзова, Оксана Александровна
Karzova, Oksana O.
 
Subject параметри контактної мережі
коротке замикання
швидкість зростання струму
індуктивність
активний опір
електровози
тягова підстанція
тягові електродвигуни
КЕЕ
параметры контактной сети
короткое замыкание
скорость нарастания тока
индуктивность
активное сопротивление
электровозы
тяговая подстанция
тяговые электродвигатели
contact system parameters
short circuit
current rise speed
inductance
active resistance
electric locomotives
traction substation
electric traction engines
 
Description Карзова, О. О.
Вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при коротких замиканнях у силових колах електрорухомого складу / О. О. Карзова // Наука та прогрес транспорту. — 2014. — № 2 (50). — С. 49—57. — Бібліогр. в кінці ст. — doi: 10.15802/stp2014/23745.
UK: Мета. Дослідження впливу параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при короткому замиканні, а також на різницю значень цих параметрів за різних схем з’єднання тягових електродвигунів у силовому колі. Методика. Запропоновано математичну модель і методику для визначення впливу параметрів контактної мережі, а саме індуктивності та активного опору контактного дроту, на швидкість зростання струму при короткому замиканні. Окрім цього визначається вплив швидкостей зростання струму на їх різницю в силових колах електровозу постійного струму за різних точок виникнення короткого замикання, різних варіантів з’єднання тягових електродвигунів і різних відстаней електровозу від тягової підстанції.
Запропоновані модель та методика можуть бути використані для будь-якого типу електровозу постійного струму при будь-якій точці виникнення короткого замикання в колі тягових двигунів. Результати. Встановлено якісний і кількісний вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при короткому замиканні та на значення різниці цих параметрів за різних схем з’єднання тягових електродвигунів.
Наукова новизна. Вперше запропоновано метод дослідження з визначення впливу параметрів контактної мережі на швидкість зростання струму короткого замикання та на різницю цих параметрів при різних відстанях електровозу від тягової підстанції. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при виборі установки захисних пристроїв силових кіл електрорухомого складу, в яких в якості контрольованого параметру виступає швидкість зростання струму у разі короткого замикання.
RU: Цель. Исследование влияния параметров контактной сети на значения скорости нарастания тока при коротком замыкании, а также на разницу значений этих параметров при различных схемах соединения тяговых электродвигателей в силовой цепи. Методика. Предложена математическая модель и методика для определения влияния параметров контактной сети, а именно индуктивности и активного сопротивления контактного провода, на
скорость нарастания тока при коротком замыкании. Помимо этого, определяется влияние скоростей роста тока на их разницу в силовых цепях электровоза постоянного тока при различных точках возникновения короткого замыкания, различных вариантах соединения тяговых электродвигателей и различных расстояниях электровоза от тяговой
подстанции. Предложенные модель и методика могут быть использованы для любого типа электровоза постоянного тока при любой точке возникновения короткого замыкания в цепи тяговых двигателей. Результаты. Установлены качественное и количественное влияния параметров контактной сети на значения скорости нарастания тока при коротком замыкании и на значение разности этих параметров при различных схемах соединения тяговых электродвигателей. Научная новизна. Впервые предложен метод исследования по определению влияния параметров контактной сети на скорость нарастания тока короткого замыкания и на разницу этих параметров при различных расстояниях электровоза от тяговой подстанции. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при выборе установки защитных устройств силовых цепей электроподвижного состава, в которых в качестве контролируемого параметра выступает скорость нарастания тока при коротком замыкании.
EN: Purpose. Influence investigation of contact system parameters on current rate of rise during short circuit, and the difference of these parameter values under different connection diagrams of traction motors in the power circuit.
Methodology. The mathematical model and method for determining the effect of the contact system parameters, such as inductance and active resistance of the contact wire, on rise speed during the short circuit current were offered.
Besides that, it is determined the influence of current speeds on their difference in power circuits of DC electric locomotive in different points of short circuit, different variants of traction electric engines connection and different
distances of electric locomotives from the traction substation. The proposed model and method can be used for any type of electric DC locomotive at any point of a short circuit in traction engine circuit. Findings. Qualitative
and quantitative influence of contact system parameters on values of current rise speed during short circuit and on the differences value of these parameters with different connection diagram of traction electric engines was established. Originality. The investigation method concerning determination of the influence of contact system parameters on current rise speed in short circuit and on the difference of these parameters on different distances of
electric locomotives from traction substation was proposed. Practical value. The results can be used in selection of protective devices of rolling stock power circuits, where the main parameter is the current rise speed during the short circuit.
 
Date 2014-11-10T07:10:59Z
2014-11-10T07:10:59Z
2014
 
Type Article
 
Identifier doi: 10.15802/stp2014/23745
2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2906
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ