Запис Детальніше

Оцінка професійного ризику під час виконання службових обов’язків станційних диспетчерів Придніпровської залізниці

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка професійного ризику під час виконання службових обов’язків станційних диспетчерів Придніпровської залізниці
Оценка профессионального риска во время выполнения служебных обязанностей станционных диспетчеров Приднепровской железной дороги
Professional Risk Assessment During Performing Official Duties of Station Dispatchers on Prydniprovsk Railway
 
Creator Никифорова, Олена Анатоліївна
Сидоренко, Ганна Григорівна
Никифорова, Елена Анатольевна
Сидоренко, Анна Григорьевна
Nikiforova, Olena A.
Sydorenko, Hanna H.
Sidorenko, Anna G.
 
Subject професійний психофізіологічний відбір
людина-оператор
психологічний аналіз
функціональний стан
помилкові дії
КБЖ
профессиональный психофизиологический отбор
человек-оператор
психологический анализ
функциональное состояние
ошибочные действия
professional psychophysiological selection
human-operator
psychological analysis
functional status
erroneous actions
 
Description Никифорова, О. А.
Оцінка професійного ризику під час виконання службових обовязків станційних диспетчерів Придніпровської залізниці / О. А. Никифорова, Г. Г. Сидоренко // Наука та прогрес транспорту. — 2014. — № 2 (50). — С. 58—66. — Бібліогр. в кінці ст. — doi: 10.15802/stp2014/23821
UK: Мета. На основі аналізу помилкових дій станційних диспетчерів Придніпровської залізниці та літературних даних необхідно обґрунтувати важливість застосування методів психофізіологічного відбору для профілактики безпеки руху, підвищення надійності людського чинника. Методика. Дослідження були
проведені серед працівників операторського типу (станційні диспетчери) (n = 62), з яких 32 – жінки, 30 – чоловіки. Для проведення досліджень було використано метод соціологічного опитування, психологічні
методики із застосуванням особистісного, «НПН-А» (нервово-психічна нестійкість – акцентуації) та індивідуально-типологічного опитувальників. Результати. Проаналізовано типові помилки працівників
операторського профілю Придніпровської залізниці. Виявлено, що велика група помилок пов’язана з недотриманням персоналом вимог посадових інструкцій та інструкцій із охорони праці, недбалістю і неуважністю, безвідповідальним ставленням до своїх обов’язків, а також недостатньою підготовкою
й тренованістю персоналу. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розробки новітніх підходів до систематизованого аналізу на кількісній основі питань управління та визначення надійності людського чинника, яку може забезпечити професійний психофізіологічний відбір осіб, пов’язаних із безпекою руху. Практична значимість. Отримано результати аналізу, які покладено в основу розробки нових методів
психофізіологічних обстежень стосовно профвідбору залізничників провідних професій, що дозволить досить точно прогнозувати успішність і надійність роботи операторів та дасть можливість виявити
протипоказання щодо професійної діяльності.
RU: Цель. На основе анализа ошибочных действий диспетчеров Приднепровской железной дороги и литературных данных необходимо обосновать важность применения методов психофизиологического отбора для профилактики безопасности движения, повышения надежности человеческого фактора. Методика. Исследования были проведены среди работников операторского типа (станционные диспетчеры) (n = 62), из которых 32 – женщины, 30 – мужчины. Для проведения исследований были использованы: метод социологического опроса, психологические методики с применением личностного, «НПН-А» (нервно-психическая неустойчивость − акцентуации) и индивидуально-типологического опросников. Результаты. Проанализированы типичные ошибки работников операторского профиля Приднепровской железной дороги. Выявлено, что большая группа ошибок связана с несоблюдением персоналом требований должностных инструкций и инструкций по охране труда, халатностью и невнимательностью, безответственным отношением к своим обязанностям,
а также недостаточной подготовкой и тренированностью персонала. Научная новизна. Обоснована необходимость разработки новых подходов к систематизированному анализу на количественной основе вопросов управления и определения надежности человеческого фактора, который может обеспечить профессиональный
психофизиологический отбор лиц, связанных с безопасностью движения. Практическая значимость. Получены результаты анализа, которые положены в основу разработки новых методов психофизиологических обследований относительно профотбора железнодорожников ведущих профессий, что позволит достаточно точно прогнозировать успешность и надежность работы операторов и даст возможность выявить противопоказания к профессиональной деятельности.
EN: Purpose. To substantiate the importance of psychophysiological selection for the traffic safety prevention, increase of the human factor reliability on the basis of erroneous actions analysis of the Prydniprovsk railway workers
of operator type and literature data. Methodology. Studies have been conducted among operation personnel (station dispatchers) (n = 62), 32 − women, 30 − men. The method of social survey, psychological techniques using the personal, «NPN-A» (neuropsychic instability − accentuations), individual and typological questionnaire were used. Findings. Typical mistakes of Prydniprovsk railway workers of operator type were analyzed. It was found out that
a large group of errors is connected with the failure of staff job descriptions and requirements of labor protection instructions, negligence and carelessness, irresponsible attitude to their duties, inadequate personnel training. Originality. The necessity of new approaches development to the systematic analysis on a quantitative basis of management and assessment of the human factor reliability, which can be provided by professional psychophysiological selection of persons related to traffic safety was grounded. Practical value. The obtained results can be the basis for the development of new methods of physiological investigations concerning occupational selection of railway workers of leading professions. It would accurately predict the performance and reliability of the operators and would provide an opportunity to identify contraindications to the professional activity.
 
Date 2014-11-10T08:28:56Z
2014-11-10T08:28:56Z
2014
 
Type Article
 
Identifier doi: 10.15802/stp2014/23821
2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2907
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ