Запис Детальніше

2 (44) випуск. Наука та прогрес транспорту

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title 2 (44) випуск. Наука та прогрес транспорту
2 (44) выпуск. Наука и прогресс транспорта
2 (44) release. Science and Transport Progress
 
Subject транспорт
рухомий склад
транспортна інфраструктура
інформаційні системи на транспорті
інтелектуальні системи на транспорті
технології на транспорті
менеджмент на транспорті
економіка транспорту
екологія на транспорті
транспортне будівництво
діяльність вищої школи
подвижной состав
транспортная инфраструктура
информационные системы на транспорте
интеллектуальные системы на транспорте
технологии на транспорте
менеджмент на транспорте
экономика транспорта
экология на транспорте
транспортное строительство
деятельность высшей школы
 
Description Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ , 2013. — № 2 (44). — 163 с. — ISSN 2307-3489 (Print). — ISSN 2307-6666 (Online).
UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань
залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка
транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво.
Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
RU: В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете
железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: автоматизированные системы управления,
экология на транспорте, экономика транспорта, электрический транспорт, железнодорожный путь, моделирование задач
транспорта и экологии, ремонт и эксплуатация транспортных средств, подвижной состав и тяга поездов, транспортное
строительство.
Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.
 
Date 2016-03-02T07:20:15Z
2016-03-02T07:20:15Z
2013
 
Type Journal
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4581
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту