Запис Детальніше

Захворюваність опорно-рухового апарату студентів-аграріїв

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Захворюваність опорно-рухового апарату студентів-аграріїв
 
Creator Дзензелюк, Д. О.
Канділов, І. Ю.
Петрук, Ю. М.
Dzenzeluk, D.
Kandilov, I.
Petruk, Yu.
 
Subject стан здоров'я
фізичне виховання
основна група
спеціальна медична група
захворюваність
опорно-руховий апарат
health
physical education
a core group
a special medical team
morbidity
musculoskeletal system
 
Description У статті була розглянута сучасна науково-методична література вітчизняних та закордонних науковців і фахівців з системи фізичного виховання в напрямку вивчення захворювань опорно-рухового апарату студентської молоді, ставлення до здорового способу життя, системи фізичного виховання та недоліки занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, мотиваційно-ціннісне ставлення до занять фізичними вправами, та рівень обізнаності стосовно власного здоров’я тощо. В даній роботі було проведено аналіз стану здоров’я та захворюваності опорно-рухового апарату студентів-аграріїв на прикладі студентів Житомирського національного агроекологічного університету протягом 2008–2015 років навчання з метою оцінити та розглянути подальшу перспективу даної динаміки і шляхи вирішення. Результати даної роботи доповнили та підтвердили результати вітчизняних та закордонних науковців, які свідчать про низький стан соматичного здоров’я студентської молоді. Сформували направленість розвитку захворюваності опорно-рухового апарату. Аналіз даної динаміки дає можливість внесення змін науково-педагогічним працівникам у навчальний процес та корегувати зміст планових занять з фізичного виховання задля формування у студентської молоді потребу до фізичних навантажень, мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового способу життя та покращення стану здоров’я студентської молоді.
The article was considered modern scientific and methodical literature domestic and foreign scholars and experts on the system of physical education in the study of diseases of musculoskeletal students attitude to healthy lifestyle of physical education and lacks physical education classes in higher educational institutions, motivational and value attitude to exercise and awareness about their health and more. In this paper, an analysis of health and disease musculoskeletal Students farmers as an example of students of Zhytomyr National Agroecological University during 2008–2015 years training to assess and consider further prospects of the dynamics and solutions. The results of this work complemented and confirmed the results of domestic and foreign scientists who show low state of physical health of students. Formed direction of incidence of the musculoskeletal system. Analysis of dynamics makes it possible amendments science teachers in the educational process and adjust the content of the planned physical education classes in order to form students need to exercise, motivational and value attitude to healthy lifestyle and improve the health of students.
 
Date 2016-04-18T08:11:43Z
2016-04-18T08:11:43Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Дзензелюк Д. О. Захворюваність опорно-рухового апарату студентів-аграріїв / Д. О. Дзензелюк, І. Ю. Канділов, Ю. М. Петрук // Зб. наук. пр. Житомирського ін-ту медсестринства. – 2015. – С. 267–270.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3887
 
Language uk
 
Publisher Житомирський інститут медсестринства