Запис Детальніше

Управління ризиками в інноваційній діяльності

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління ризиками в інноваційній діяльності
 
Creator Харченко, В. В.
Плотнікова, М. Ф.
Kharchenko, V.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
 
Subject монополізація ринків
інвестиційний фонд
кластер зеленої біоенергетики
монополизация рынков
инвестиционный фонд
кластер зеленой биоэнергетики
the monopolization of markets
investment fund
cluster green bioenergy
 
Description Наявні асиметрії та диспропорції розвитку України зумовлені, трансформаційними процесами в економіці країни, загострили соціально-екологічні, в тому числі демографічні, продовольчу, енергетичну проблеми, сприяли зниженню доходів громадян, а також якості виробленої продукції та надаваних послуг. Монополізація ринків визначили підвищення ризикованості нових учасників. Потреба формування системного підходу в управлінні інноваційно-інвестиційними процесами є основою для пошуку виходу з наявної ситуації. Динамічний характер розвитку світової спільноти, глобалізаційних процесів та децентралізація владних повноважень активізують потребу пошуку гармонізації суспільних відносин через систему «індивід–родина–підприємство–країна».
Имеющиеся асимметрии и диспропорции развития Украины обусловлены, трансформационными процессами в экономике страны, обострили социально-экологические, в том числе демографические, продовольственную, энергетическую проблемы, способствовали снижению доходов граждан, а также качества продукции и услуг. Монополизация рынков определили повышение рискованности новых участников. Необходимость формирования системного подхода в управлении инновационно-инвестиционными процессами является основой для поиска выхода из сложившейся ситуации. Динамичный характер развития мирового сообщества, глобализационных процессов и децентрализация властных полномочий активизируют необходимость поиска гармонизации общественных отношений через систему «индивид–семья–предприятие–страна».
Asymmetries and imbalances caused by the development of Ukraine, transformation processes in the economy, exacerbated social and environmental, including demographic, food, energy issues, contributed to reducing income and quality of products and services provided. The monopolization of the markets identified increasing risk of new members. The need for the formation of a systematic approach to managing innovative investment process is the basis for finding a solution to the current situation. The dynamic nature of the global community, globalization and decentralization of authority need to intensify the search harmonizing social relations through «individual, family, company, country».
 
Date 2017-05-16T11:41:17Z
2017-05-16T11:41:17Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Харченко В. В. Управління ризиками в інноваційній діяльності / В. В. Харченко, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 28–30.
978-966-97581-1-8
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7782
 
Language uk
 
Publisher Юдіна Л. І.