Запис Детальніше

Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері
 
Creator Зьолко, І. О.
Плотнікова, М. Ф.
Зелко, И. О.
Плотникова, М. Ф.
Zolko, І.
Plotnikova, M.
 
Subject фінансова стабілізація підприємств
інвестиційна діяльність
соціальна сфера села
финансовая стабилизация предприятий
инвестиционная деятельность
социальная сфера села
financial stabilization of enterprises
investment activities
social issues village
 
Description Аграрна сфера економіки – є одним з найважливіших елементів економічної системи України, що визначає місце національної економіки у міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності тощо. Тож основним завданням сучасної державної економічної політики є розробка та здійснення заходів із прискорення розвитку аграрної сфери економіки. На жаль, на сьогодні фінансово-економічний стан аграрного сектору і рівень його розвитку в умовах ринкових перетворень зазнав значної руйнації. Зазначені обставини зумовлюють проведення державою активної політики по забезпеченню фінансової стабілізації підприємств та зміцненню їх фінансового стану.
Аграрная сфера экономики – один из важнейших элементов экономической системы Украины, которая определяет место национальной экономики в международном разделении труда, динамику ее конкурентоспособности и тому подобное. Поэтому основной задачей современной государственной экономической политики является разработка и осуществление мероприятий по ускорению развития аграрной сферы экономики. К сожалению, на сегодня финансово-экономическое состояние аграрного сектора и уровень его развития в условиях рыночных преобразований претерпел значительные разрушения. Указанные обстоятельства обуславливают проведение государством активной политики по обеспечению финансовой стабилизации предприятий и укреплению их финансового состояния.
The agrarian sector of the economy – is a critical element of economic Ukraine system that determines the position of the national economy in the international division of labor, the dynamics of competitiveness and so on. Therefore, the main task of modern government's economic policy is to develop and implement measures to accelerate the development of agricultural sector of the economy. Unfortunately, today the financial and economic situation of the agricultural sector and the level of development in terms of market transformations undergone considerable destruction. These circumstances determine the state of an active policy to ensure the financial stability of companies and strengthen their financial condition.
 
Date 2017-05-16T12:09:09Z
2017-05-16T12:09:09Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Зьолко І. О. Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері / І. О. Зьолко, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 40–42.
978-966-97581-1-8
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7784
 
Language uk
 
Publisher Юдіна Л. І.