Запис Детальніше

Управління інноваційними процесами в аграрній сфері

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління інноваційними процесами в аграрній сфері
 
Creator Леніц, Д. В.
Лениц, Д. В.
Lenits, D.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
 
Subject мікрорівень
микроуровень
microlevel
фермерські господарства
фермерские хозяйства
farms
лізингові компанії
лизинговые компании
leasing companies
 
Description Управління інноваційним процесом як особлива сфера діяльності економіки
АПК обумовлює наукову основу її організації на макрорівні, де держава виконує свої управлінські функції шляхом регулювання економіки, і на мікрорівні, де функціонують підприємницькі структури, використовуючи нові досягнення НТП. Для підвищення ефективності інноваційного менеджменту, орієнтованого на збільшення прибутку, важливе значення має мікрорівень.
Управление инновационным процессом как особая сфера деятельности экономики АПК обусловливает научную основу ее организации на макроуровне, где государство выполняет свои управленческие функции путем регулирования экономики, и на микроуровне, где функционируют предпринимательские структуры, используя новые достижения НТП. Для повышения эффективности инновационного менеджмента, ориентированного на увеличение прибыли, важное значение имеет микроуровень.
Management innovation process as a special sector of the economy
APC makes scientific basis for its organization at the macro level, where the state carries out its administrative functions by regulating the economy, and at the micro level, where there are business structure, new advances using NTP. To improve the efficiency of innovation management focused on increasing profits, the importance of micro-level.
 
Date 2017-05-16T12:34:59Z
2017-05-16T12:34:59Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Леніц Д. В. Управління інноваційними процесами в аграрній сфері / Д. В. Леніц, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 43–45.
978-966-97581-1-8
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7785
 
Language uk
 
Publisher Юдіна Л. І.