Запис Детальніше

Планування маркетингової стратегії при здійсненні інноваційної діяльності підприємства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Планування маркетингової стратегії при здійсненні інноваційної діяльності підприємства
 
Creator Бовсуновська, Н. М.
Плотнікова, М. Ф.
Бовсуновская, Н. Н.
Плотникова, М. Ф.
Bovsunovska, N.
Plotnikova, M.
 
Subject маркетингові системи
стратегія маркетингу
ринкові процеси
маркетинговые системы
стратегия маркетинга
рыночные процессы
marketing systems
marketing strategy
market processes
 
Description Процес становлення і розвитку сучасних ринкових відносин в Україні вимагає здійснення якісних перетворень в сфері виробництва і в свідомості працівників. Проблемам формування маркетингових систем управління в Україні присвячена значна кількість наукових досліджень, в яких дається оцінка сучасним ринковим відносинам, висловлюються пропозиції щодо вирішення соціально-економічних проблем підприємств, зокрема аграрного сектора економіки.
Процесс становления и развития современных рыночных отношений в Украине требует осуществления качественных преобразований в сфере производства и в сознании работников. Проблемам формирования маркетинговых систем управления в Украине посвящено значительное количество научных исследований, в которых дается оценка современным рыночным отношениям, высказываются предложения по решению социально-экономических проблем предприятий, в частности аграрного сектора экономики.
The process of formation and development of modern market relations in Ukraine requires the implementation of qualitative changes in the production and in the minds of employees. Problems of Formation of marketing management systems in Ukraine dedicated a significant amount of research, which assesses the current market economy, expressed proposals to address socio-economic problems of enterprises, including the agricultural sector.
 
Date 2017-05-16T12:40:48Z
2017-05-16T12:40:48Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Бовсуновська Н. М. Планування маркетингової стратегії при здійсненні інноваційної діяльності підприємства // Н. М. Бовсуновська, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 55–57.
978-966-97581-1-8
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7786
 
Language uk
 
Publisher Юдіна Л. І.