Запис Детальніше

Clinical and hematological indices of cats with otodectosis

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Clinical and hematological indices of cats with otodectosis
 
Creator Antipov, A.
Bakhur, Т.
Feshchenko, D.
Poberezhets, S.
Антіпов, А. А.
Бахур, Т. І.
Фещенко, Д. В.
Побережець, С. П.
Антипов, А. А.
Бахур, Т. И.
Побережец, С. П.
 
Subject otodectosis
mates
cats
intensity of infestation
clinical signs
hematological indices
morphology
biochemistry
отодектоз
кліщі
кішки
інтенсивність інвазії
клінічні ознаки
гематологічні показники
морфологія
біохімія
клещи
кошки
интенсивность инвазии
клинические признаки
гематологические показатели
морфология
биохимия
 
Description This article presents the results of the researching of changing of clinical and haematological indices of cats, infested by Otodectes cynotis with different intensity of infestation. It was found, that animals with otodectosis have not just local defeat of the auricles, but also there is sensitization, liver function violation because of the influence of parasites metabolites and products of inflammation. In the case of high intensity of mites’ infestation (18,9±0,81 specimens of live ticks in the test smear) cats also have anaemia and kidneys’ pathology. Specified changes are reflected in significant changes in hematological parameters of infected animals, such as erythrocytopenia, leukocytosis, basophilia, eosinophilia, shift of the neutrophilic nucleus of the leukogram to the left. Biochemical blood indices of cats, infected by agents of otodectosis, were distinguished by a decrease in albumin concentration, an increase in total bilirubin, cholesterol, and also by hyperfermentemia. At a high intensity of O. cynotis invasion, the content of total protein in the test animals’ serum was declined, and creatinine and urea – increased.
Приведені результати досліджень по визначенню змін клінічних і гематологічних показників у котів, інвазованих кліщами Otodectes cynotis у різній ступені. Встановлено, що у тварин за отодектозу не тільки розвивається місцеве ураження вушних раковин, але також відбувається сенсибілізація, порушення роботи печінки підвпливом метаболітів паразитів і продуктів запалення. У випадку високої інтенсивності інвазії збудників(18,9±0,81 екземплярів живих кліщів у досліджуваному мазку) у котів встановлено анемію та патологію нирок. Указані зміни відображаються в достовірних змінах гематологічних показників уражених тварин, таких як еритроцитопенія, лейкоцитоз, базофілія, еозинофілія, зсув нейтрофільного ядра лейкограми вліво. Біохімічні показники крові котів, інвазованих збудниками отодектозу, відрізнялися зниженням концентрації альбумінів, підвищенням – загального білірубіну, холестерину, а також гіперферментемією. За високої інтенсивності інвазії O. cynotis було додатково відмічено спад умісту загального білка в сироватці крові дослідних тварин, і зростання – креатиніну та сечовини.
Приведены результаты исследований по определению изменений клинических и гематологических показателей у кошек, в разной степени инвазированных клещами Otodectes cynotis. Установлено, что у животных при отодэктозе
не только развивается местное поражение ушных раковин, но также происходит сенсибилизация и нарушение работы печени под влиянием метаболитов паразитов и продуктов воспаления. В случае высокой интенсивности инвазии возбудителей (18,9±0,81 экземпляров живых клещей в исследуемом мазке) у кошек установлены анемия и патология почек. Указанные изменения отражаются в достоверных изменениях гематологических показателей поражённых
животных, таких как эритроцитопения, лейкоцитоз, базофилия, эозинофилия, сдвиг нейтрофильного ядра лейкограммы влево. Биохимические показатели крови кошек, инвазированных возбудителями отодектоза, отличались снижением концентрации альбуминов, повышением – общего билирубина, холестерина, а также гиперферментэмией. При высокой интенсивности инвазии O. cynotis было дополнительно отмечено спад содержания общего белка в сыворотке крови испытуемых животных, и возрастание – креатинина и мочевины.
 
Date 2018-02-12T12:34:07Z
2018-02-12T12:34:07Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Clinical and hematological indices of cats with otodectosis / A. Antipov, T. Bakhur, D. Feshchenko, S. Poberezhets // Наук. вісн. вет. мед. – 2017. – Вип. 1 (133). – С. 96–99.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8533
 
Language en
 
Publisher Білоцерківський національний аграрний університет