Запис Детальніше

Bioeconomics and sustainable development

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Bioeconomics and sustainable development
 
Creator Kubrak, S.
Кубрак, С. В.
 
Subject bioeconomics
sustainable development
sustainability
biodeiversity
біоекономіка
сталий розвиток
стійкість
біорізноманіття
биоэкономика
устойчивое развитие
устойчивость
биоразнообразие
 
Description According to the conclusion of United Nations Organization, in the XXI century biotechnologies will define the humankind development in all areas of activities first of all in acquisition of food, medicine, agriculture, ecology, and energy. In order to involve innovative transformation of entities of economic activities (agricultural production, processing plants, energy production and distribution, building, transport, medical care, science and education) in the process, it requires a wide range of active mechanisms which allow not only observe the situation but also influence it.
Згідно з висновком Організації Об’єднаних Націй, в XXI столітті біотехнології визначатимуть розвиток людства у всіх сферах діяльності, насамперед у придбанні їжі, у медицині, сільському господарстві, екології та енергії. Для того, щоб почати інноваційні перетворення суб’єктів господарської діяльності (сільськогосподарське виробництво, переробні підприємства, виробництво та розподілення енергії, будівництво, транспорт, медичне обслуговування, наука та освіта), потрібен широкий спектр активних механізмів, які дозволяють не тільки спостерігати за ситуацією, але також впливати на неї.
Согласно заключению Организации Объединенных Наций, в XXI веке биотехнологии определят развитие человечества во всех областях деятельности, прежде всего, в приобретении продуктов питания, медицины, сельского хозяйства, экологии и энергии. В целях привлечения инновационной трансформации субъектов экономической деятельности (сельскохозяйственное производство, перерабатывающие предприятия, производство и распределение энергии, строительство, транспорт, медицинское обслуживание, наука и образование) в этом процессе требуется широкий спектр активных механизмов, которые позволяют не только наблюдать за ситуацией, но и влиять на нее.
 
Date 2018-04-24T13:02:33Z
2018-04-24T13:02:33Z
2017
 
Type Conference materials
 
Identifier Кубрак С. В. Bioeconomics and sustainable development / С. В. Кубрак // Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 трав. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 15–22.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8765
 
Language en
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет