Запис Детальніше

Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі
 
Creator М’ялковський, Р. О.
Mialkovskyi, R.
Мялковский, Р. А.
 
Subject картопля
potato
картофель
сорт
variety
ґрунт
soil
почва
мікродобрива
microfertilizer
микроудобрения
зберігання
storage
хранение
урожай
crop
 
Description Представлено результати досліджень щодо впливу позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі. Відмічено, що вихід товарної продукції після зберігання бульб у варіантах, де вносили в позакореневе підживлення Реаком (4,50 кг/га) в середньому за три роки досліджень сорту Алладін складав 89,7 %, у порівнянні із контрольним варіантом 86,5 %, що на 3,2 % вище. Сорту Дар за тим же варіантом Реаком (4,50 кг/га) вихід товарної продукції після зберігання становить 94,2 %, що вище контрольного варіанту на 2,9 %. Що стосується мікродобрив Кристалону особливого і Розасоль, кращим варіантом для Кристалону особливого була норма 2,50 кг/га, Розасоль – 3,00 кг/га, при цьому вихід товарних бульб сорту Алладін становив 88,0 % і 88,2 %, сорту Дар 93,6 % і 92,9 %, відповідно.
Дослідження показали, що позакореневе внесення мікродобрив позитивно вплинуло на якісні показники бульб картоплі у період зберігання в контейнерах у спеціалізованих сховищах. Так, в середньому за три роки від застосування мікродобрив в період вегетації втрати сухої речовини під час зберігання бульб картоплі становили від Реакому 1,5–1,8 %, що, у порівнянні із контрольним варіантом (без обробки рослин мікродобривами), становить 2,0 %. Від Кристалону особливого і Розасоль втрати в середньому по всіх варіантах становили від 1,9 % до 1,7 %, тоді як на контролі 2,0 %. Загальні втрати крохмалю у період зберігання також понизилися від застосування мікродобрив. Втрати крохмалю від внесення Реакому становили від 3,6 % до 4,7 %, тоді як на контролі цей показник становить 4,8 %. Від внесення мікродобрива Кристалону особливого втрати крохмалю становили 2,9–3,4%, а мікродобрива Розасоль 3,9–4,9 %, відповідно. Аналогічні показники встановлені при зберіганні бульб картоплі в контейнерах в спеціалізованих сховищах протягом осінньо-зимового періоду на зміну вітаміну С.
The results of researches on influence of foliar fertilization by microfertilizers on storage of potato tubers are presented. It was noted that the yield of commodity products after storage of tubers in variants, which were introduced in foliar fertilization of Reakom (4.50 kg / ha), on average for three years of studies of Alladin variety was 89.7%, compared with the control variant 86,5%, which is 3,2% higher. Variety Dar with the same variant Reakom (4,50 kg/ha), the output of commodity products after storage is 94,2%, which is higher than the control variant by 2,9%. With regard to the microfertilizers of Crystalone special and Rozasol, the best option for Cristallon special was 2,50 kg/ha, Rozasol – 3 00 kg/ha, while the yield of tubers in Alladin variety was 88,0% and 88,2%, Dar variety is 93,6% and 92,9%, respectively.
Studies have shown that foliar application of microfertilizers positively influenced the qualitative indices of potato tubers during storage in containers in specialized stores. Thus, on average, over three years from the application of microfertilizers during the vegetation period, the loss of dry matter during storage of potato tubers was 1,5–1,8% from Reakom, which is 2,0% compared to the control variant (without processing of plants by microfertilizers). From Cristalon special and Rozasol, the average loss in all variants ranged from 1,9% to 1,7%, while the control was 2,0%. The total loss of starch during storage also decreased from the use of microfertilizers. The loss of starch from the application of Reakom ranged from 3,6% to 4,7%, while in control it was 4,8%. From the application of the microfertilizer Kristalon special loss of starch was 2,9–3,4%, and microfertilizer Rosasol 3,9–4,9%, respectively. Similar indicators were established when storing potato tubers in containers in storage during the autumn-winter period to replace vitamin C.
Представлены результаты исследований влияния внекорневой подкормки микроудобрениями на хранение клубней картофеля. Отмечено, что выход товарной продукции после хранения клубней в вариантах, где вносили в внекорневую подкормку Реаком (4,50 кг/га) в среднем за три года исследований сорта Алладин составлял 89,7 %, по сравнению с контрольным вариантом 86,5%, что на 3,2% выше. Сорта Дар по тому же варианту Реаком (4,50 кг/га) выход товарной продукции после хранения составляет 94,2 %, что выше контрольного варианта на 2,9 %. Что касается микроудобрений Кристалона особого и Розасоль, лучшим вариантом для Кристалон особого была норма 2,50 кг/га, Розасоль – 3,00 кг/га, при этом выход товарных клубней сорта Алладин составил 88,0 % и 88,2 %, сорта Дар 93,6% и 92,9%, соответственно.
Исследования показали, что внекорневое внесение микроудобрений положительно повлияло на качественные показатели клубней картофеля в период хранения в контейнерах в хранилищах. Так, в среднем за три года от применения микроудобрений в период вегетации потери сухого вещества во время хранения клубней картофеля составляли от Реакома 1,5–1,8 %, что по сравнению с контрольным вариантом (без обработки растений микроудобрениями) составляет 2,0 %. От Кристалона особого и Розасоль потери в среднем по всем вариантам составляли от 1,9 % до 1,7 %, тогда как на контроле 2,0%. Общие потери крахмала в период хранения также понизились от применения микроудобрений. Потери крахмала от внесения Реакома составляли от 3,6% до 4,7%, тогда как на контроле этот показатель составляет 4,8%. От внесения микроудобрения Кристалона особого потери крахмала составляли 2,9–3,4%, а микроудобрения Розасоль 3,9–4,9% соответственно. Аналогичные показатели установлены при хранении клубней картофеля в контейнерах в хранилищах в течение осенне-зимнего периода на смену витамина С.
 
Date 2019-02-04T09:35:20Z
2019-02-04T09:35:20Z
2018
 
Type Article
 
Identifier М’ялковський Р. О. Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі / Р. О. М’ялковський // Наукові горизонти. – 2018. – № 2 (65). – С. 17–23.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9493
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет