Запис Детальніше

Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи
 
Creator Паламарчук, В. Д.
Palamarchuk, V.
 
Subject висота рослин
plant height
высота растений
гібрид
hybrid
гибрид
лінійні розміри
linear sizes
линейные размеры
група стиглості
group of ripeness
группа спелости
строки сівби
lines of sowing
сроки сева
варіація
variation
вариация
 
Description В дослідженнях вивчалися три строки посіву: ранній – за рівня температурного режиму ґрунту (РТГ) на глибині загортання насіння +8°С, середній за РТГ – +10°С та пізній за РТГ – +12°С, гібридів кукурудзи різних груп стиглості (ранньостиглої групи – Харківський 195МВ, DКС 2870, DКС 2960, DКС 2949, DКС 2787, DКС 2971 (st), середньоранньої – DКС 3476, DКС 3795, DКС 3472, DКС 3420, Переяславський 230СВ, DКС 3871 (st) та середньостиглої – DК 391, DКС 3511, DК 440, DКС 4964, DКС 4626, DК 315 (st) та їх вплив на лінійні розміри рослин. Результатами досліджень встановлено, що на висоту рослин істотний вплив має тривалість вегетаційного періоду рослин (фактор А). Так у групі ранньостиглих гібридів кукурудзи висота рослин склала – 250,3 см, у середньоранніх гібридів – 271,5 см, а середньостиглих гібридів – 277,6 см. Подовження тривалості вегетаційного періоду збільшує висоту рослин у гібридів кукурудзи. У групі ранньостиглих гібридів, в середньому за три роки досліджень, найбільшу висоту рослин показали такі гібриди, як DКС 2787 – 266,9 см, DКС 2870 – 264,2 см та DКС 2971 – 264,0 см, найменш високорослими у даній групі гібридів виявилися DКС 2949 – 222,3 см, DКС 2960 – 236,2 см та Харківський 195МВ – 248,2 см. Це стосується і середньоранніх та середньостиглих гібридів. Найвище значення висоти рослин було отримано за раннього терміну сівби, порівняно із середнім та пізнім. Так у групі ранньостиглих гібридів становила 255,7 см, середньоранніх – 278,9 см та середньостиглих – 283,3 см, при другому (середньому) терміні посіву висота рослин становила – 250,7 см, 270,2 та 278,8 см, а при третьому строці посіву – 244,6 см, 265,3 та 270,7 см, відповідно для ранньостиглої, середньоранньої та середньостиглої груп. Оцінка варіювання висоти рослин за коефіцієнтом варіації (V) та вирівняністю за висотою показала, що варіювання висоти рослин стебла в сукупності досліджуваних гібридів кукурудзи має низьке (2011–2013 рр.) значення варіювання (V=6,30-6,97). Встановлено суттєвий вплив на прояв висоти рослин групи стиглості гібридів та їх генетичних. Крім того, на висоту рослин суттєвий вплив здійснює і строк посіву. Так, при застосуванні раннього строку сівби отримано максимальне значення висоти рослин у досліджуваних гібридів, і, навпаки, запізнення із строками посіву призводить до зниження лінійних розмірів рослин.
In the studies, three periods of early sowing were studied at the level of soil temperature (LTS) at the depth of seeding + 8°С, average for LTS – + 10° С and late at LTS – + 12 ° С, hybrids of maize of different groups of ripeness (early- – Kharkiv 195MV, DKS 2870, DKS 2960, DKS 2949, DKS 2787, DKS 2971 (st), mid-term – DKS 3476, DKS 3795, DKS 3472, DKS 3420, Pereyaslavsky 230СВ, DKS 3871 (st) and mid-ripening – DK 391, DKS 3511, DK 440, DKS 4964, DKS 4626, DK 315 (st). The results of researches have revealed that the length of the vegetative period of plants (factor A) has a significant impact on plant height. So in the group of early-frozen maize hybrids the height of the plants was 250,3 cm, in the middle hybrids – 271,5 cm, and the average hybrids – 277,6 cm. Extension of the length of the growing season increases the height of plants in maize hybrids. Іn the group of early-hybrid hybrids, on average for three years of research, the highest plant height was shown by hybrids such as DKS 2787 – 266,9 cm, DKS 2870 – 264,2 cm and DKS 2971 – 264,0 cm, the least high in the given the group of hybrids was DKS 2949 – 222,3 cm, DKS 2960 – 236,2 cm and Kharkiv 195MV – 248,2 cm. This applies to mid and mid-hybrids. The highest value of plant height was obtained at an early sowing date, compared to the middle and late. Thus, in the group of early-hybrid hybrids, it was 255,7 cm, medium-longest – 278,9 cm, and medium-sized – 283,3 cm, while in the second (average) period the plant height was 250,7 cm, 270,2 and 278,8 cm, and at the third stage of sowing – 244,6 cm, 265,3 and 270,7 cm, respectively, for the early-eastern, middle-aged and middle-aged groups. Estimation of variation of plant height by coefficient of variation (V) and height alignment showed that variation of plant height of stem in the aggregate of investigated maize hybrids has low (2011–2013) variation value (V = 6,30–6,97). In addition, the plant height also has a significant effect on the time of sowing. Thus, when applying the early term of sowing, the maximum value of plant height in the hybrids studied is obtained, and, on the contrary, the delay with the terms of sowing leads to a decrease in the linear sizes of plants.
В исследованиях изучались три срока посева: ранний при уровне температурного режима почвы (УТП) на глубине заделки семян +8°С, средний при УТП – +10°С и поздний – при УТП – +12°С, гибридов кукурузы различных групп спелости (раннеспелой группы – Харьковский 195МВ, DКС 2870, DКС 2960, DКС 2949, DКС 2787, DКС 2971 (st), среднеранней – DКС 3476, DКС 3795, DКС 3472, DКС 3420, Переяславский 230СВ, DКС 3871 (st) и среднеспелой – DК 391, DКС 3511, DК 440, DКС 4964, DКС 4626, DК 315 (st) и влияние их на линейные размеры растений. Результатами исследований установлено, что на высоту растений существенное влияние оказывает продолжительность вегетационного периода растений. Так в группе раннеспелых гибридов кукурузы высота растений составила 250,3 см, в среднеранних гибридов – 271,5 см, а среднеспелых гибридов – 277,6 см. Удлинение продолжительности вегетационного периода увеличивает высоту растений у гибридов кукурузы.
В группе раннеспелых гибридов, в среднем за три года исследований, наибольшую высоту растений показали такие гибриды как DКС 2787 – 266,9 см, DКС 2870 – 264,2 см и DКС 2971 – 264,0 см, наименее высокорослыми в данной группе гибридов оказались DКС 2949 – 222,3 см, DКС 2960 – 236,2 см и Харьковский 195МВ – 248,2 см. Это касается и среднеранних и среднеспелых гибридов. Наибольшее значение высоты растений было получено при раннем сроке посева по сравнению со средним и поздним. Так, в группе раннеспелых гибридов высота растений составляла 255,7 см, среднеранние – 278,9 см и среднеспелых – 283,3 см, при среднем сроке посева высота растений составляла – 250,7 см, 270,2 и 278,8 см, а при третьем сроке посева – 244,6 см, 265,3 и 270,7 см, соответственно для раннеспелой, среднеранней и среднеспелой группы. Оценка варьирования высоты растений по коэффициенту вариации (V) и по выравненности по высоте показала, что варьирование высоты растений в совокупности исследуемых гибридов кукурузы имеет низкое значение варьирования (V = 6,30–6,97). Установлено существенное влияние на проявление высоты растений групп спелости гибридов и их генетических особенностей. Кроме того, на высоту растений существенное влияние оказывает и срок посева. Так, при применении раннего срока посева получено максимальное значение высоты растений у исследуемых гибридов, и, наоборот, опоздание со сроками посева приводит к снижению линейных размеров растений.
 
Date 2019-02-05T07:30:10Z
2019-02-05T07:30:10Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Паламарчук В. Д. Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи / В. Д. Паламарчук // Наукові горизонти. – 2018. – № 2 (65). – С. 35–41.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9496
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет