Запис Детальніше

Імунологічні показники крові поросят-сисунів за використання біологічно активних препаратів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Імунологічні показники крові поросят-сисунів за використання біологічно активних препаратів
 
Creator Захарченко, К. В.
Zakharchenko, K.
Себа, М. В.
Seba, M.
Себа, Н. В.
Каплуненко, В. Г.
Kaplunenko, V.
 
Subject поросята сисуни
suckling pigs
поросята-сосуны
свиноматки
sow
Кватронан-Se
Kvatronan-Se
Глютам 1М
Glutam 1M
наноаквахелат германію
Nanoakvahelat Germanium
наноаквахелат германия
підсисний період
suckling period
подсосный период
лейкоцитарний профіль крові
leukocyte profile of a blood
лейкоцитарный профиль крови
 
Description В статті представлені результати досліджень впливу на лейкоцитарний профіль крові поросят-сисунів препаратів Глютам 1М, Кватронан-Se та наноаквахелату германію після згодовування їх свиноматкам; Встановлено, що згодовування піддослідним свиноматкам, в останню декаду поросності, препарату Кватронан-Se, Глютаму 1М у дозі 9 мг на 1 кг живої маси спільно з наноаквахелатом германію та Глютаму 1М у дозі 18 мг на 1 кг живої маси разом з наноаквахелатом германію збільшує кількість лімфоцитів у крові поросят-сисунів після опоросу на 15,2; 17,9 (Р<0,05) і 29,9 % (Р<0,01); Згодовування свиноматкам препарату Глютам 1М у дозі 9 мг на 1 кг живої маси упродовж трьох днів після опоросу спільно з наноаквахелатом германію у дозі 5 мкг на 1 кг живої маси підвищує кількість лейкоцитів на четвертий день підсисного періоду на 14,7–24 %; Виявлено, що згодовування свиноматкам препаратів Кватронан-Se, Глютам 1М та спільне застосування наноаквахелату германію з Глютамом 1М у дозі 18 мг на 1 кг живої маси знижує кількість лімфоцитів в крові поросят на 2,7–5 % та збільшує вміст нейтрофілів на 7,1–15,7 %; Встановлено, що на 11 день підсисного періоду кількість лейкоцитів у дослідних групах свиноматок яким згодовували Глютам 1М в дозі 18 мг на 1 кг живої маси упродовж трьох днів після опоросу, Катронан-Se в дозі 0,02 мл на 1 кг живої маси упродовж 4 днів до та 10 днів після опоросу та наноаквахелату германію в дозі 5 мкг на 1 кг живої маси упродовж 4 днів до та 10 днів після опоросу спільно з Глютамом 1М в дозі 18 мг на 1 кг живої маси упродовж трьох днів після опоросу збільшилась на 2,2–2,4 %; Згодовування свиноматкам досліджуваних препаратів до та після опоросу підвищує рівень імунної відповіді організму поросят-сисунів упродовж одинадцяти днів вирощування.
The article deals with the results of studies on the influence of Glutam 1M, Kvatronan-Se and Nanoakvahelat Germanium on the leukocyte profile of suckling pigs’ blood after their use to sows. It was found, that feeding of experimental sows, in the last decade of fertility, with Kvatronan-Se, Glutam 1M in a dose of 9 mg/kg of a live weight combined with Nanoakvahelat Germanium, and with Glutam 1M in a dose of 18 mg/1 kg of a live weight in combination with Nanoakvahelat Germanium, in the last decade of the farrowing, increases the number of lymphocytes in the blood of suckling pigs after the farrowing by 15,2; 17,9 (P<0,05) and 29,9 % (P<0,01); Feeding sows with Glutam 1M in a dose of 9 mg per kg of a live weight for three days after the farrowing, in combination with 5 mkg of Nanoakvahelat Germanium per 1 kg of a live weight, increases the number of leukocytes on the fourth day of the suckling period by 14,7–24 %; It was found that the use of Kvatronan-Se, Glutam 1M and the combined use of Nanoakvahelat Germanium with Glutam 1M in a dose of 18 mg per kg of a live weight reduces the number of lymphocytes in the blood of piglets by 2,7–5 %; increases the neutrophil content by 7,1–15,7 %; It was found, that on the day 11 of the suckling period, the number of leukocytes in the blood of sows from the experimental groups, which were fed with Glutam 1M in a dose of 18 mg/kg of a live weight for 3 days after the farrowing, Kvatronan-Se in a dose of 0,02 ml/kg of a live weight for 4 days before and in 10 days after the farrowing, and Nanoakvahelat Germanium in a dose of 5 μg/kg of a live weight for 4 days before and in 10 days after the farrowing combined with Glutam 1M in a dose of 18 mg/kg of a live weight in 3 days after the farrowing, increased by 2,2–2,4%; Feeding sows with the chemicals studied – before and after the farrowing – increases the immune response of the body of suckling pigs within eleven days of growing.
В статье представлены результаты исследований влияния на лейкоцитарный профиль крови поросят-сосунов препаратов Глютам 1М, Кватронан-Se и наноаквахелата германия после скармливания их свиноматкам; Установлено, что скармливание подопытным свиноматкам, в последнюю декаду супоросности, препарата Кватронан-Se, Глютама 1М в дозе 9 мг на 1 кг живой массы совместно с наноаквахелатом германия и Глютама 1М в дозе 18 мг на 1 кг живой массы вместе с наноаквахелатом германия, увеличивает количество лимфоцитов в крови поросят-сосунов после опороса на 15,2; 17,9 (Р<0,05) и 29,9% (Р <0,01); Скармливание свиноматкам препарата Глютам 1М в дозе 9 мг на 1 кг живой массы в течение трех дней после опороса совместно с наноаквахелатом германия в дозе 5 мкг на 1 кг живой массы повышает количество лейкоцитов на четвертый день подсосного периода на 14,7–24%; Выявлено, что скармливание свиноматкам препаратов Кватронан-Se, Глютам 1М и совместное применение наноаквахелата германия с Глютамом 1М в дозе 18 мг на 1 кг живой массы снижает количество лимфоцитов в крови поросят на 2,7–5 % и увеличивает содержание нейтрофилов на 7,1–15,7 %; Установлено, что на 11 день подсосного периода количество лейкоцитов в опытных группах свиноматок которым скармливали Глютам 1М в дозе 18 мг на 1 кг живой массы в течение трех дней после опороса, Катронан-Se в дозе 0,02 мл на 1 кг живой массы в течение 4 дней до и 10 дней после опороса и наноаквахелата германия в дозе 5 мкг на 1 кг живой массы в течение 4 дней до и 10 дней после опороса совместно с Глютамом 1М в дозе 18 мг на 1 кг живой массы в течение трех дней после опороса увеличилась на 2,2–2,4%; Скармливания свиноматкам исследуемых препаратов до и после опороса повышает уровень иммунного ответа организма поросят-сосунков в течение одиннадцати дней выращивания.
 
Date 2019-02-08T13:52:27Z
2019-02-08T13:52:27Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Захарченко К. В. Імунологічні показники крові поросят-сисунів за використання біологічно активних препаратів / К. В. Захарченко, М. В. Себа, В. Г. Каплуненко // Наукові горизонти. – 2018. – № 3 (66). – С. 15–21.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9507
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет