Запис Детальніше

Біологічна цінність м’яса свиней при додаванні у раціон сорбентів природного походження

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Біологічна цінність м’яса свиней при додаванні у раціон сорбентів природного походження
 
Creator Басаргін, В. А.
Вasargin, V.
Басаргин, В. А.
Лавринюк, О. O.
Lavrinyuk, O.
Лавринюк, О. А.
Мамченко, В. Ю.
Mamchenko, V.
 
Subject свині
pigs
свиньи
продуктивність
productivity
производительность
м’ясо
meat
мясо
сорбенти
sorbents
сорбенты
каолін
kaolin
каолин
сапоніт
saponite
сапонит
 
Description Включення до раціонів молодняку свиней на відгодівлі каолінового та алунітового борошна сприяє збільшенню середньодобових приростів живої маси за період досліджень на 4,9–10,5% у свиней дослідних груп, зокрема в 2-й групі на 4,9–8,7%, в 3-й на 5,2–10,5% та в 4-й на 5,1%, більше, ніж у тварин контрольної групи.
При дослідженні внутрішніх органів була встановлена відсутність видимих патологічних змін у внутрішніх органах свиней при застосуванні каоліну, алуніту та їх суміші.
Маса нирок як одного з основних органів, що забезпечує виведення з організму свиней миш’яку, свинцю та ртуті при згодовуванні каоліну, алуніту та їх суміші, знаходилася в межах величин, характерних для даного виду та віку тварин і вірогідно не відрізнялася від контролю. Це вказує на високу ефективність застосування природних сорбентів для елімінації важких металів з організму молодняку свиней, що забезпечує нормальний функціональний стан їх органів травлення, серцево-судинної та сечостатевої систем.
Позитивний вплив алуніту, каоліну та їх суміші був відмічений і на санітарну якість і безпеку продукції тварин, що підтверджено хімічним складом м’яса.
У процесі досліджень було встановлено, що згодовування алуніту, каоліну та їх суміші не вплинуло на вміст води, жиру та золи у м’ясі свиней порівняно з контролем і відповідало нормативним документам щодо якості.
Встановлено, що кількість важких металів у найдовшому м’язі спини свиней контрольної групи, була вищою на 25–40 % порівняно з показниками тварин дослідних груп, але не перевищувала ГДК.
Найменша кількість важких металів спостерігалася у найдовшому м’язі спини тварин третьої та четвертої дослідних груп, яким додатково до раціону вводили алуніт або суміш каолінового та алунітового борошна, відповідно.
Результати досліджень показують, що детергенти алуніт та каолін не мають негативного впливу на гістоархівтектоніку найдовшого м‘яза спини і, на думку авторів, їх можна застосовувати для підвищення продуктивності свиней.
Таким чином, для поліпшення санітарної безпеки продукції свинарства за рівнем свинцю, кадмію, миш’яку та ртуті, необхідно використовувати сорбенти природного походження, а саме алуніт, каолін або їх суміш у годівлі відгодівельного молодняку свиней.
Including to the rations to the sapling/pl of pigs on fattening kaolin and alunite flour assists the increase of average daily increases of living mass for period of researches on 4,9-10,5% for the pigs of experience groups, in particular in 2 to the group on 4,9-8,7%, in 3 on 5,2-10,5% and in 4 on 5,1%, more than for the animals of control group.
At research of internal organs there was the set absence of visible pathological changes in the internal organs of pigs at application of kaolin, alunite and their mixture.
Mass of kidneys as one of basic organs, that provides a leadingout from the organism of pigs of arsenic, lead and Mercury at feeding of kaolin, alunite and their mixture, was within the limits of sizes characteristic for this kind and age of animals and for certain did not differ from control. It specifies on high efficiency of application of natural sorbents for elimination of heavy metals from an organism to the sapling/pl of pigs, that provides the normal functional state of their organs of digestion, cardiovascular and urogenital systems.
Positive influence of alunite, kaolin and their mixture was marked on sanitary quality and safety of products of animals, that it is confirmed by chemical composition of meat.
It was set in the process of researches, that feeding of alunite, kaolin and their mixture did not influence on content of water, fat and ash in meat of pigs comparatively with control and answered normative documents in relation to quality.
It is set that an amount of heavy metals is in the longest muscle of back of pigs of control group, was higher on 25–40 % comparatively with the indexes of animals of experience groups, but did not exceed GDK.
The least amount of heavy metals was observed in the longest muscle of back of animals of the third and fourth experience groups that additionally to the ration entered an alunite or mixture kaolin and alunite flour accordingly.
The results of researches show that detergents an alunite and kaolin do not have negative influence of the longest muscle of back and, in opinion of authors, they can be applied for the increase of the productivity of pigs.
Thus, for the improvement of sanitary safety of products of the pig breeding after the level of lead, cadmium, arsenic and mercury it is necessary to use the sorbents of natural origin, namely alunite, kaolin or their mixture in feeding fattening to the sapling/pl of pigs.
Включение в рационы молодняка свиней на откорме каолиновой и алунитовой муки способствует увеличению среднесуточных приростов живой массы за период исследований на 4,9–10,5% у свиней опытных групп, в частности во 2-й группе на 4,9–8,7%, в 3-й – на 5,2–10,5% и в 4-й – на 5,1%, больше чем у животных контрольной группы.
При исследовании внутренних органов было установлено отсутствие видимых патологических изменений во внутренних органах свиней при применении каолина, алунита и их смеси.
Масса почек как одного из основных органов, что обеспечивает выведение из организма свиней мышьяка, свинца и ртути при скармливании каолина, алунита и их смеси, находилась в пределах величин, характерных для данного вида и возраста животных и достоверно не отличалась от контроля. Это указывает на высокую эффективность применения естественных сорбентов для элиминации тяжелых металлов из организма молодняка свиней, который обеспечивает нормальное функциональное состояние их органов пищеварения, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.
Позитивное влияние алунита, каолина и их смеси было отмечено и на санитарное качество и безопасность продукции животных, что подтверждено химическим составом мяса.
В процессе исследований было установлено, что скармливание алунита, каолина и их смеси не повлияло на содержимое воды, жира и золы в мясе свиней сравнительно с контролем и отвечало нормативным документам относительно качества.
Установлено, что количество тяжелых металлов в самой длинной мышце спины свиней контрольной группы, была выше на 25–40 % по сравнению с показателями животных опытных групп, но не превышала ГДК.
Наименьшее количество тяжелых металлов наблюдались в самой длинной мышце спины животных третьей и четвертой опытных групп, которым дополнительно в рацион вводили алунит или смесь каолиновой и алунитовой муки соответственно.
Результаты исследований показывают, что детергенты алунит и каолин не имеют негативного влияния на гистоархивтектонику самой длинной мышцы спины и, по мнению авторов, их можно применять для повышения производительности свиней.
Таким образом, для улучшения санитарной безопасности продукции свиноводства за уровнем свинца, кадмия, мышьяка и ртути необходимо использовать сорбенты естественного происхождения, а именно алунит, каолин или их смесь в кормлении откормочного молодняка свиней.
 
Date 2019-02-08T14:47:02Z
2019-02-08T14:47:02Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Басаргін В. А. Біологічна цінність м’яса свиней при додаванні у раціон сорбентів природного походження / В. А. Басаргін, О. O. Лавринюк, В. Ю. Мамченко // Наукові горизонти. – 2018. – № 3 (66). – С. 27–32.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9509
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет