Запис Детальніше

Гематологічні показники ремонтних телиць за використання сухої пивної дробини в раціонах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гематологічні показники ремонтних телиць за використання сухої пивної дробини в раціонах
 
Creator Верес, А. А.
Veres, A.
Кривий, М. М.
Krivoy, M.
Кривой, М. Н.
 
Subject суха пивна дробина
dry beer pellets
сухая пивная дробина
суха речовина
dry matter
сухое вещество
ремонтні телиці
repair heifers
ремонтные телки
раціони
rations
рационы
гематологічні показники
hematological indicators
гематологические показатели
 
Description Кров доставляє до клітин органів тіла поживні речовини і кисень, переносить необхідні ферменти, вітаміни, гормони, антитіла, виділяє продукти обміну та вуглекислоту, підтримує рівновагу електролітів в організмі і забезпечує його захисні функції. Дослідження впливу того чи іншого корму на морфологічні та біохімічні показники крові тварин мають важливе значення. В даній статті представлені результати вивчення впливу на показники крові різних доз сухої пивної дробини в раціонах ремонтних телиць від 2-місячного до парувального віку. Адже, як відомо, склад крові є симбіотичним відображенням змін інтенсивності перебігу обмінних процесів, що відбуваються в організмі під впливом певних кормових факторів. Пивна дробина має високу кормову цінність, тому може слугувати джерелом білку, що дає можливість економити високоякісні зернові корми. У протеїні дробини міститься багатий набір незамінних амінокислот, таких як метіонін, цистин та триптофан.
Результати гематологічних досліджень показали, що у віці 2 місяці спостерігалося підвищення кількості еритроцитів, що може свідчити про захворювання, пов'язані з втратою організмом рідини, що часто спостерігається у телят такого віку. Також дещо вищий вміст загального білірубіну. В усіх трьох групах спостерігалося підвищення лужної фосфатази.
У віці 6 місяців всі показники крові ремонтних телиць знаходилися в межах норми, за винятком показника лужної фосфатази. Рівень сечовини у крові телиць всіх груп коливався в межах 4,59–5,28 ммоль/л. Найвищий показник креатиніну був у телиць першої контрольної групи і становив 90,5 мкмоль/л. За рівнем в крові кальцію та фосфору суттєвої різниці у тварин усіх дослідних груп не спостерігалося.
У віці 12 місяців показники крові піддослідних телиць відповідають нормі, що свідчить про добрий стан здоров’я тварин. Біохімічні показники крові широко висвітлюють метаболічні процеси, які відбуваються в організмі тварин, та дають можливість прослідкувати зміни в обміні речовин під дією кормових факторів.
Blood delivers nutrients and oxygen to the cells of the body’s organs, transfers necessary enzymes, vitamins, hormones, antibodies, releases metabolic products and carbon dioxide, maintains the equilibrium of electrolytes in the body and provides its protective functions. The study of the influence of one or another food on the morphological and biochemical indicators of animal blood is important. This article presents the results of the study of the effect on blood indices of various doses of dry beer pellets in the rations of repair heifers from 2 to 12 months. As is known, the composition of blood is a symbiotic reflection of changes in the intensity of the course of metabolic processes occurring in the body under the influence of certain food factors. Beer pellets have high feed value, so this feed ingredient can be served as a source of protein, which saves high-quality grain feed. In the protein fraction contains a rich set of essential amino acids, such as methionine, cystine and tryptophan.
The results of hematological studies showed that at the age of 2 months there was an increase in the number of erythrocytes, which can be indicative of diseases associated with body fluid loss often observed in calves of this age. Also, the content of total bilirubin is somewhat higher. In all three groups, an increase in alkaline phosphatase was observed.
At the age of 6 months, all the blood parameters of repair heifers were within normal limits, except for the alkaline phosphatase index. The level of urea in the blood of heifers of all groups ranged from 4.59 to 5.28 mmol / l. The highest creatinine was in the heifers of the first control group and was 90.5 mmol / l. By the level in the blood of calcium and phosphorus, there was no significant difference in the animals of all experimental groups.
At the age of 12 months, the blood values of the experimental heifers correspond to the norm, which indicates a good state of health of the animals. Biochemical blood indicators widely illuminate the metabolic processes occurring in the body of animals and make it possible to trace changes in metabolism under the influence of food factors.
Кровь доставляет к клеткам органов тела питательные вещества и кислород, переносит необходимые ферменты, витамины, гормоны, антитела, выделяет продукты обмена и углекислоту, поддерживает равновесие электролитов в организме и обеспечивает его защитные функции. Исследование влияния того или иного корма на морфологические и биохимические показатели крови животных имеют важное значение. В данной статье представлены результаты изучения влияния на показатели крови различных доз сухой пивной дробины в рационах ремонтных телок от 2-х до 12-месячного возраста. Ведь, как известно, состав крови является симбиотическим отражением изменений интенсивности течения обменных процессов, происходящих в организме под влиянием определенных кормовых факторов. Пивная дробина имеет высокую кормовую ценность, поэтому может служить источником белка, что позволяет экономить высококачественные зерновые корма. В протеине дробины содержится богатый набор незаменимых аминокислот, таких как метионин, цистин и триптофан.
Результаты гематологических исследований показали, что в возрасте 2-х месяцев наблюдалось повышение количества эритроцитов, что может свидетельствовать о заболеваниях, связанных с потерей организмом жидкости, что часто наблюдается у телят такого возраста. Также несколько выше содержание общего билирубина. Во всех трех группах наблюдалось повышение щелочной фосфатазы.
В возрасте 6 месяцев все показатели крови ремонтных телок находились в пределах нормы, за исключением показателя щелочной фосфатазы. Уровень мочевины в крови телок всех групп колебался в пределах 4,59–5,28 ммоль/л. Самый высокий показатель креатинина был у телок первой контрольной группы и составил 90,5 мкмоль/л. По уровню в крови кальция и фосфора существенной разницы в показателях крови животных всех опытных групп не наблюдалось.
В возрасте 12 месяцев показатели крови подопытных телок соответствуют норме, что свидетельствует о хорошем состоянии здоровья животных. Биохимические показатели крови широко освещают метаболические процессы, происходящие в организме животных и дают возможность проследить изменения в обмене веществ под действием кормовых факторов.
 
Date 2019-02-12T07:58:38Z
2019-02-12T07:58:38Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Верес А. А. Гематологічні показники ремонтних телиць за використання сухої пивної дробини в раціонах / А. А. Верес, М. М. Кривий // Наукові горизонти. – 2018. – № 3 (66). – С. 44–49.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9512
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет