Запис Детальніше

Перспективи використання в годівлі молодняку свиней кремнієвого сорбенту «Силард» та кормового концентрату «Живина» та їх вплив на продуктивність тварин

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи використання в годівлі молодняку свиней кремнієвого сорбенту «Силард» та кормового концентрату «Живина» та їх вплив на продуктивність тварин
 
Creator Логвиненко, Н. М.
Logvinenko, N.
Басаргін, В. А.
Basargin, V.
Басаргин, В. А.
Мамченко, В. Ю.
Mamchenko, V.
 
Subject кормові добавки
feed additives
кормовые добавки
кремнієві сорбенти
silicon sorbents
кремниевые сорбенты
концентрати
concentrates
концентраты
годівля свиней
feeding pigs
кормление свиней
Силард
Silard
Живина
Zhivina
продуктивність тварин
animal productivity
продуктивность животных
 
Description Попередні дослідження дії кремнієвих сорбентів вказали на можливість їх поєднання з іншими кормовими добавками, оскільки вони мають нейтралізуючий вплив вибірково на токсичні речовини, не знижуючи надходження вітамінів і амінокислот до організму. Навпаки, при вживанні сорбентів, зокрема «Силарду», зростає інтенсивність засвоєння з кормів, добавок і преміксів необхідних вітамінів, мінеральних речовин та протеїнів, створюються можливості більш ефективної відгодівлі. Попередні данні дослідження свідчать про покращення засвоюваності мікро- та макроелементів, вітамінів і амінокислот АВМКК «Живина» при її спільному застосуванні з «Силардом».
Використання кремнієвих сорбентів спільно з кормовими концентратами комплексної дії та широкого складу, до яких відноситься препарат «Живина», дозволяє активізувати обмінні процеси в організмі тварин, покращити продуктивність молодняку свиней, виражену середньодобовими приростами живої маси, а також суттєво покращити стан здоров’я досліджуваних тварин. Досліди показали відчутний ефект від спільного застосування сорбенту та концентрату, за рекомендованими схемами досягнуте достовірне збільшення ваги дослідних тварин порівняно з контролем. Найбільш ефективна схема спільного застосування в годівлі молодняка свиней була визначена в другій дослідній групі («Живина» з ранковою годівлею і «Силард» з вечірньою), що дозволило отримати найвищі серед порівняльних середньодобові прирости – 765г або на 22,4% більше, ніж в контрольній групі з основним раціоном.
Таким чином, комбіноване застосування досліджуваних кормових добавок відчутно збільшує приріст живої маси молодняку свиней на відгодівлі і дозволяє отримувати якісну продукцію свинарства на кінцевому етапі виробництва.
Обидві рекомендовані добавки мають відносно невисоку вартість порівняно з вітчизняними та імпортними аналогами, є якісними і добре вивченими за механізмом дії препаратами та не місять токсичних і шкідливих речовин, тому можуть бути рекомендовані в органічному тваринництві.
Необхідне подальше розширення досліджень дії визначених добавок стосовно гематологічних показників, а також якості м’яса тварин, що дозволить рекомендувати ці добавки до широкого застосування в галузі свинарства.
Previous studies action silicon sorbents indicated the possibility of their combination with other feed additives, since they exhibit a neutralizing effect on toxic substances selectively without reducing the intake of vitamins and aminoacids in the body. In contrast, when using adsorbents, in particular «Szilard», increases the intensity of digestion of feed additives and premixes essential vitamins, minerals and proteins, are possible more efficient fattening. Preliminary data of the studies indicated an improvement in the digestibility of micro- and macro elements, vitamins and aminoacids of the drug «Zhivina» when it used jointly with the «Szilard».
Using silicon sorbents together with fodder concentrates complex action and a broad composition to which the drug «Zhivina», allows to activate the metabolic processes in animals, improve the productivity of young pigs, expressed average daily weight gain, as well as significantly improve the state of health of the test animals. Experiments showed significant effect of combined use of the sorbent and concentrate on recommended regimens achieved significant weight gain of test animals compared to control. The most effective scheme of joint application in young pigs feeding was determined in the 2nd study group («Zhivina» with morning feeding and «Szilard» with the evening), which allowed to get the highest among the comparative daily average increments – 765g or 22.4% above than in the control group with the main diet.
Therefore, the combined use of the investigated feed additives will significantly increase the growth in the live weight of young pigs on fattening and ensure the quality of pig production at the final stage of production.
Both recommended additives are relatively inexpensive in comparison with domestic and foreign analogues, are high-quality and well-studied by the mechanism of action preparations and does not contain toxic and harmful substances, that is why they can be used for application in the production of organic pork.
It is necessary to further expand research of influence the additives on hematological parameters, as well as the quality of the meat of animals that will recommend these supplements for wide use in pig industry.
Предыдущие исследования действия кремниевых сорбентов указали на возможность их сочетания с другими кормовыми добавками, поскольку они проявляют нейтрализующее влияние избирательно на токсические вещества, не снижая поступление витаминов и аминокислот в организм. Напротив, при употреблении сорбентов, в частности «Силарда», возрастает интенсивность усвоения из кормов, добавок и премиксов необходимых витаминов, минеральных веществ и протеинов, создаются возможности более эффективного откорма.
Использование кремниевых сорбентов совместно с кормовыми концентратами комплексного действия и широкого состава, к которым относится препарат «Живина», позволяет активизировать обменные процессы в организме животных, улучшить продуктивность молодняка свиней, выраженную среднесуточными приростами живой массы, а также существенно улучшить состояние здоровье испытуемых животных. Предварительные данные исследования свидетельствуют об улучшении усвояемости микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот АВМКК «Живина» при его совместном применении с «Силардом».
Опыты показали ощутимый эффект от совместного применения сорбента и концентрата, по рекомендованным схемам достигнуто достоверное увеличение веса подопытных животных по сравнению с контролем. Наиболее эффективная схема общего применения в кормлении молодняка свиней была определена во 2-й опытной группе («Живина» с утренним кормлением и «Силард» с вечерним), что позволило получить наивысшие среди сравнительных среднесуточные приросты – 765г или на 22,4% больше, чем в контрольной группе с основным рационом. Таким образом, комбинированное применение исследуемых кормовых добавок позволит ощутимо увеличить прирост живой массы молодняка свиней на откорме и обеспечить высокое качество продукции свиноводства на конечном этапе производства.
Обе рекомендованные добавки имеют относительно невысокую стоимость сравнительно с отечественными и импортными аналогами, являются качественными и хорошо изученными за механизмом действия препаратами и не содержат токсичных и вредных веществ, потому могут быть использованы для применения в производстве органической свинины.
Необходимо дальнейшее расширение исследований воздействия указанных добавок по гематологическим показателям, а также на качество мяса животных, что позволит рекомендовать эти добавки к широкому применению в отрасли свиноводства.
 
Date 2019-02-12T08:40:15Z
2019-02-12T08:40:15Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Логвиненко Н. М. Перспективи використання в годівлі молодняку свиней кремнієвого сорбенту «Силард» та кормового концентрату «Живина» та їх вплив на продуктивність тварин / Н. М. Логвиненко, В. А. Басаргін, В. Ю. Мамченко // Наукові горизонти. – 2018. – № 3 (66). – С. 50–55.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9513
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет