Запис Детальніше

Розвиток підприємництва у територіальних громадах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток підприємництва у територіальних громадах
 
Creator Стрельчук, О.
Рибачук, Ж. В.
Плотнікова, М. Ф.
Strelchuk, O.
Rybachuk, Zh.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
 
Subject діяльність підприємств
екологічно безпечна продукція
сільські території
родова садиба
деятельность предприятий
экологически безопасная продукция
сельские территории
родовая усадьба
activity of enterprises
environmentally friendly products
country territories
generic farmstead
 
Description Постановка проблеми. Потреба сталого розвитку країни обумовлена актуалізацією стійкого збалансованого зростання окремих територіальних громад за умови забезпечення позитивних соціально-економічних та екологічних змін [1]. Активізація чинників внутрішнього розвитку за рахунок становлення малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності дозволяє формувати бюджети громад, забезпечувати їх фінансову незалежність та сприяє реалізації соціально-екологічних програм.
Постановка проблемы. Необходимость устойчивого развития страны обусловлена актуализацией устойчивого сбалансированного роста отдельных территориальных общин при условии обеспечения положительных социально-экономических и экологических изменений [1]. Активизация факторов внутреннего развития за счет становления малых и средних субъектов предпринимательской деятельности позволяет формировать бюджеты общин, обеспечивать их финансовую независимость и способствует реализации социально-экологических программ.
Formulation of the problem. The need for sustainable development of the country is due to the actualization of sustainable balanced growth of individual territorial communities, provided that positive socio-economic and environmental changes are ensured [1]. Activation of factors of internal development due to the formation of small and medium business entities allows forming budgets of communities, ensuring their financial independence and promoting the implementation of social and environmental programs.
 
Date 2019-02-13T14:50:18Z
2019-02-13T14:50:18Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Стрельчук О. Розвиток підприємництва у територіальних громадах / О. Стрельчук, Ж. В. Рибачук, М. Ф. Плотнікова // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 231–237.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9521
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет