Запис Детальніше

Обґрунтування механіко-технологічних особливостей використання дизельного біопалива в аграрному виробництві

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обґрунтування механіко-технологічних особливостей використання дизельного біопалива в аграрному виробництві
 
Creator Ярош, Я. Д.
Yarosh, Ya.
 
Subject дизельне біопаливо
diesel biofuel
дизельное биотопливо
олія
oil
масло
зерновий ворох
grain waste
зерновой ворох
перемішування
mixing
перемешивание
гаряче відтискання
hot pressing
горячий отжим
 
Description В агарному виробництві, з метою зниження викидів вуглекислого газу та інших парникових газів, доречним є використання відновлюваного біопалива, зокрема рідкого дизельного біопалива.
Актуальним є створення енергозберігаючого обладнання і відповідних технологій для виробництва дизельного біопалива та підвищення ефективності використання техніки та обладнання на дизельному біопаливі в умовах аграрних підприємств так як існуюче та перспективне обладнання для виробництва дизельного біопалива не повною мірою забезпечує енергоефективність технологічного процесу в умовах сільськогосподарського виробника.
Метою роботи є підвищити рівень енергетичної ефективності використання дизельного біопалива шляхом удосконалення технічних засобів для його виробництва та споживання. Для досягнення мети було сформовано такі завдання: обґрунтувати технологію отримання дизельного біопалива за допомогою циркуляційних змішувачів-розділювачів; обґрунтувати технології використання дизельного біопалива для роботи техніки в сільськогосподарському виробництві.
Для процесу отримання дизельного біопалива запропоновано циркуляційне перемішування, що здійснюється багатократним перекачуванням емульсії за замкненим контуром.
Дизельне біопаливо пропонується виробляти із олії другого гарячого відтискання чи із олії, отриманої із зернового вороху.
Отримане дизельне біопаливо можна використовувати для енергозабезпечення зернових сушарок, машинно-тракторних агрегатів та інших аграрних машин та обладнання. Використання біологічних видів палива дозволить досягнути суттєвого підвищення енергетичної ефективності функціонування сільськогосподарського виробництва та зниження викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.
Using of renewable biofuel, in particular liquid biodiesel, is appropriate in order to reduce emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases in sphere of agricultural production.
Development of energy saving equipment and related technologies is actual for the biofuel production and increasing efficiency of technical devices using biodiesel in the conditions of agrarian enterprises. Existing and promising equipment for the production of diesel biofuels does not fully ensure the energy efficiency of the technological process in the conditions of the agricultural producer.
Increasing of energy efficiency level during diesel biofuel using by improving the technical equipment for its production and consumption is the aim of the work. The following tasks were formed to achieve the goal: justification of receiving biodiesel with circulating mixers technology, justification of diesel biofuels using for the machinery exploitation in agricultural production.
Circulating mixing which is carried out by repeated transfer of the emulsion over a closed loop was proposed for the process of biodiesel production.
Diesel biofuel is proposed to be produced from oil of the second time hot pressing or from the grain waste oil.
Produced diesel biofuel can be used for the energy supply of grain dryers, tractor aggregates and other agrarian machinery and equipment. The use of biological fuels will achieve a significant increase in the energy efficiency of agricultural production and the reduction of carbon dioxide and other greenhouse gases.
В аграрном производстве, с целью снижения выбросов углекислого газа и других парниковых газов, уместно использование возобновляемого биотоплива, в частности жидкого дизельного биотоплива.
Актуальным является создание энергосберегающего оборудования и соответствующих технологий для производства дизельного биотоплива и повышения эффективности использования техники и оборудования на дизельном биотопливе в условиях аграрных предприятий, так как существующее и перспективное оборудование для производства дизельного биотоплива не в полной мере обеспечивает энергоэффективность технологического процесса в условиях сельскохозяйственного производителя.
Целью работы является повышение уровня энергетической эффективности использования дизельного биотоплива путем усовершенствования технических средств для его производства и потребления. Для достижения цели были сформированы следующие задачи: обосновать технологию получения дизельного биотоплива с помощью циркуляционных смесителей-разделителей; обосновать технологии использования дизельного биотоплива для работы техники в сельскохозяйственном производстве.
Для процесса получения дизельного биотоплива предложено циркуляционное перемешивание, осуществляемое многократным перекачкой эмульсии по замкнутому контуру.
Дизельное биотопливо предлагается производить из масла второго отжима или из масла, полученного из зернового вороха.
Полученное дизельное биотопливо можно использовать для энергообеспечения зерновых сушилок, машинно-тракторных агрегатов и других аграрных машин и оборудования. Использование биологических видов топлива позволит достичь существенного повышения энергетической эффективности функционирования сельскохозяйственного производства и снижения выбросов углекислого газа и других парниковых газов.
 
Date 2019-02-15T11:52:17Z
2019-02-15T11:52:17Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Ярош Я. Д. Обґрунтування механіко-технологічних особливостей використання дизельного біопалива в аграрному виробництві / Я. Д. Ярош // Наукові горизонти. – 2018. – № 4 (67). – С. 17–23.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9528
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет