Запис Детальніше

Загальна оцінка умов праці та оцінка професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Загальна оцінка умов праці та оцінка професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць
 
Creator Савченко, Л. Г.
Savchenko, L.
Міненко, С. В.
Minenko, S.
Миненко, С. В.
Савченко, В. М.
Savchenko, V.
Савченко, В. Н.
 
Subject виробничий персонал промислових теплиць
production staff of industrial greenhouses
производственный персонал промышленных теплиц
мікроклімат
microclimate
микроклимат
умови праці
working conditions
условия труда
шкідливі виробничі фактори
hazardous production factors
вредные производственные факторы
 
Description Робота в промислових теплицях відрізняється від інших галузей специфікою ведення технологічних процесів і характеризується впливом на працівників тепличного комплексу низки внутрішніх шкідливих факторів. Зазначене зумовлює необхідність постійного аналізу впливу внутрішнього мікроклімату у виробничих приміщеннях та стану здоров’я виробничого персоналу. Відповідно до поставленої проблеми метою роботи є загальна оцінка умов праці та оцінка професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць. В статті досліджено вплив внутрішнього повітряного середовища на виробничий персонал промислових теплиць. В роботі відображено оцінку важкості трудового процесу, гігієнічну оцінку факторів умов праці виробничого персоналу промислових теплиць та показники і критерії оцінки професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць при виконанні основних видів робіт. Гігієнічна оцінка впливу навколишнього середовища на виробничий персонал галузі захищеного ґрунту більшою мірою залежить від технічного стану технологічних систем культиваційних споруд. Встановлено «високий, нестерпний» професійний ризик здоров’я виробничого персоналу промислових теплиць, що свідчить про необхідність подальших досліджень стану здоров’я цієї професійної групи працівників: за даними періодичних медичних оглядів, поглибленого вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та інших соціально значущих показників здоров’я. Загальна оцінка умов праці виробничого персоналу промислових теплиць з урахуванням впливу комплексу шкідливих факторів робочого середовища і трудового процесу за різних видів робіт протягом річного трудового циклу відповідала шкідливих умов праці 2-го і 3-го ступенів (класи 3.2, 3.3). Проведенні дослідження доводять необхідність розробки і впровадження профілактичних заходів для покращення умов праці. Перспективою подальших досліджень є розробка заходів з підвищення надійності роботи технологічних систем і впровадження профілактичних заходів, для покращення умов праці працюючих.
Working in industrial greenhouses differs from other industries by the specifics of technological processes and is characterized by the influence on the employees of the greenhouse complex of a number of internal harmful factors. The stated determines the necessity of constant analysis of the influence of the internal microclimate in production facilities and the health of production personnel. In accordance with the set problem, the purpose of the paper is a general assessment of working conditions and the assessment of the occupational risk of the industrial staff of industrial greenhouses. In the article the influence of internal air environment on working in greenhouses on the industrial staff of industrial greenhouses is investigated. The work reflects the assessment of the severity of the labor process, the hygienic assessment of the factors of the working conditions of the industrial staff of industrial greenhouses and the indicators and criteria for assessing the occupational risk of the industrial staff of industrial greenhouses when performing the main types of work. The hygienic assessment of the environmental impact on the production personnel of the protected soils depends to a large extent on the technical condition of the technological systems of cultivating structures. «High, unbearable» professional risk of health of production staff of industrial greenhouses is established, which indicates the need for further research into the health of this professional group of workers: according to periodic medical examinations, in-depth study of the incidence of temporary incapacity and other socially significant health indicators. The general assessment of the working conditions of the industrial staff of production greenhouses, taking into account the influence of the complex of hazardous factors of the working environment and the labor process in various types of work during the annual work cycle, corresponded to the harmful working conditions of the 2-nd and 3-rd grades (classes 3.2, 3.3). Studies conducted prove the need to develop and implement preventive measures to improve working conditions. The prospect of further research is the development of measures to improve the reliability of the work of technological systems and the implementation of preventive measures to improve the working conditions of workers.
Работа в промышленных теплицах отличается от других отраслей спецификой ведения технологических процессов и характеризуется влиянием на работников тепличного комплекса ряда внутренних вредных факторов. Указанное обусловливает необходимость постоянного анализа влияния внутреннего микроклимата в производственных помещениях и состояния здоровья производственного персонала. Согласно поставленной проблеме целью работы является общая оценка условий труда и оценка профессионального риска производственного персонала промышленных теплиц. В статье исследовано влияние внутренней воздушной среды на работающих в теплицах на производственный персонал промышленных теплиц. В работе отражена оценка тяжести трудового процесса, гигиеническая оценка факторов условий труда производственного персонала промышленных теплиц, и показатели и критерии оценки профессионального риска производственного персонала промышленных теплиц при выполнении основных видов работ. Гигиеническая оценка влияния окружающей среды на производственный персонал отрасли защищенного грунта в большей степени зависит от технического состояния технологических систем культивационных сооружений. Установлен «высокий, невыносимый» профессиональный риск здоровья производственного персонала промышленных теплиц, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований состояния здоровья этой профессиональной группы работников: по данным периодических медицинских осмотров, углубленного изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности и других социально значимых показателей здоровья'я. Общая оценка условий труда производственного персонала промышленных теплиц с учетом влияния комплекса вредных факторов рабочей среды и трудового процесса при различных видах работ в течение летнего трудового цикла отвечала вредным условиям труда 2-й и 3-й степени (классы 3.2, 3.3). Проведение исследования доказывают необходимость разработки и внедрения профилактических мероприятий для улучшения условий труда. Перспективой дальнейших исследований является разработка мероприятий по повышению надежности работы технологических систем и внедрения профилактических мероприятий, для улучшения условий труда работающих.
 
Date 2019-02-15T12:31:05Z
2019-02-15T12:31:05Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Савченко Л. Г. Загальна оцінка умов праці та оцінка професійного ризику виробничого персоналу промислових теплиць / Л. Г. Савченко, С. В. Міненко, В. М. Савченко // Наукові горизонти. – 2018. – № 4 (67). – С. 32–38.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9530
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет