Запис Детальніше

Уточнення фізичної моделі процесу затягування рослинних матеріалів у міжвальцевий простір

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Уточнення фізичної моделі процесу затягування рослинних матеріалів у міжвальцевий простір
 
Creator Голуб, Г. А.
Golub, G.
Кухарець, С. М.
Kukharets, S.
Кухарец, С. Н.
 
Subject модель
model
сила тертя
friction
сила трения
крутний момент
torque
крутящий момент
зусилля
force
усилие
різання
cutting
резание
валки
felling
ніж
knife
нож
матеріал
material
материал
евольвента
evolvent
эвольвента
 
Description Одним із важливих елементів як технологічного процесу приготування кормів, так і функціонування машин, є механічний обробіток кормів. Тому формалізація процесів механічного обробітку сільськогосподарських матеріалів є важливим фактором як при експлуатації існуючих машин, так і при проектуванні нових
Мета: важливим елементом технологічного процесу підготовки кормів та функціонування машин є механічний обробіток кормів. Пояснення процесів механічного обробітку сільськогосподарських матеріалів є важливим чинником роботи існуючих машин та передумовою для розробки нових.
Методи: для дослідницьких цілей використані методи енергетичного аналізу взаємодії робочих органів із рослинним матеріалом.
Обговорення: розглянуто, проаналізовано та обґрунтовано фізичну модель процесу затягування рослинних матеріалів. Встановлено, що матеріал у міжвальцевий простір затягується за рахунок сили, що виникає від дії крутного моменту на вальцях, який передається від приводу вальців. Наведено методику встановлення кута затискання при різанні матеріалів сільськогосподарського походження та кута затягування в міжвалковий простір валкового живильника. Цікавим буде використання ножа та протирізальної пластини, виконаних у формі евольвенти. Так як евольвента є такою кривою для форми ножа та протирізальної пластини, коли сума сил тиску ножа та протирізальної пластини не створює відштовхувальної сили. Ножі такої форми реалізовані фірмою Krone, що виготовляє прес-підбирачі великогабаритних тюків Big Pack.
Уточнена фізична модель процесу затягування рослинних матеріалів у міжвальцевий простір має виняткове значення для підвищення рівня універсальності і дозволяє формувати усвідомлення єдності природних явищ при розрахунку і проектуванні робочих органів машин і обладнання в агроінженерному середовищі.
The mechanical action of feed is an important part of the process feeding. Justification action processes of agricultural materials is an important factor to the operation of the existing machines and designing new ones.
Purpose: An important element of the technological process of feed preparation and the functioning of machines is the mechanical feeding of feed. Clarification of the processes of mechanical cultivation of agricultural materials is an important factor in the operation of existing machines and in the design of new ones.
Methods: For research purposes, methods of power analysis of the interaction of working organs with plant material have been used.
Discussion: The physical model of the process of tightening of plant materials is considered, analyzed and refined. It is established that the material is tightened due to the force arising from the action of torque on the rollers, which is transmitted from the drive rollers. The method of determining the angle clamping at cutting agricultural materials and angle tightening in the workspace roll feeder. It will be interesting to use a knife and a cutting blade made in the form of an involute. So, as the involute for the shape of the knife and the cutting insert allows to achieve the effect when the sum of the pressure forces of the knife and the opposing plate does not create a repulsive force. The knives of this form are sold by Krone, a large packer of Big Pack bale presses.
The refined physical model of the process of delaying plant materials allows to form awareness of the unity of natural phenomena when calculating and designing working bodies of machines and equipment in the engineering environment.
Одним из важных элементов как технологического процесса приготовления кормов, так и функционирования машин является механическая обработка кормов. Поэтому, формализация процессов механической обработки сельскохозяйственных материалов является важным фактором как при эксплуатации существующих машин, так и при проектировании новых.
Цель: важным элементом технологического процесса подготовки кормов и функционирования машин является механическая обработка кормов. Объяснения процессов механической обработки сельскохозяйственных материалов является важным фактором работы существующих машин и предпосылкой для разработки новых.
Методы: для исследовательских целей использованы методы энергетического анализа взаимодействия рабочих органов с растительным материалом.
Обсуждение: рассмотрена, проанализирована и обоснована физическя модель процесса затягивания растительных материалов. Установлено, что материал в межвальцевое пространство затягивается за счет силы, возникающей от действия крутящего момента на вальцах, который передается от привода вальцов. . Приведена методика установления угла защемления при резке материалов сельскохозяйственного происхождения и угла затягивания в рабочее пространство валкового питателя. Интересным будет использование ножа и противорежущей пластины выполненных в форме эвольвенты. Так как эвольвента для формы ножа и противорежущей пластины позволяет достичь эффекта, когда сумма сил давления ножа и противорежущей пластины не создает отталкивающей силы. Ножи такой формы реализованы фирмой Krone, что производит пресс-подборщики крупногабаритных тюков Big Pack.
Уточненная физическая модель процесса затягивания растительных материалов в межвальцевое пространство имеет исключительное значение для повышения уровня универсальности и позволяет формировать осознание единства природных явлений при расчете и проектировании рабочих органов машин и оборудования в агроинженерной среде.
 
Date 2019-02-15T13:29:15Z
2019-02-15T13:29:15Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Голуб Г. А. Уточнення фізичної моделі процесу затягування рослинних матеріалів у міжвальцевий простір / Г. А. Голуб, С. М. Кухарець // Наукові горизонти. – 2018. – № 4 (67). – С. 51–56.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9533
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет