Запис Детальніше

Реформування економіки Китаю: етапи, результати, перспективи

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Реформування економіки Китаю: етапи, результати, перспективи
Reforming China's economy: steps, results, perspectives
 
Creator Герасимчук, В. Г.
Лі, Іму
 
Subject глобалізація
якість життя
конфуціанство
лідерство
стабільність
стратегія
економічні реформи
Confucianism
economic reforms
globalization
leadership
quality of life
stability
strategy
JEL classification: F43
338.24.021.8(510)
 
Description Досліджується процес поступового переходу лідируючих позицій у світовій економічній системі від країн групи «G7» до «E7» на чолі з Китаєм відповідно до законів циклічного, «спіралеподібного» розвитку цивілізації. Розглянуто генезис і основні принципи конфуціанства як етико-політичного і філософського вчення, що базується на трьох складових: соціальна гармонія, людяність і ритуал. Розкрито ключові фактори успішного і стабільного розвитку економіки Китаю: масштабне, продуктивне та організоване землеробство, наукові відкриття, ремесла, виробництво продукції на внутрішній і зовнішній ринок, торгівля, розвиток міст, кредитно-банківська система, сильна центральна влада і податкова система. Вивчено особливості процесу модерізаціі економіки, вирішення політичних, соціальних і екологічних проблем КНР з використанням традиційних цінностей конфуціанства в період 1949-2018рр. Надано критичну оцінку економічній політиці КПК в періоди «великого стрибка», «культурної революції», а також «чотирьох модернізацій». Представлені теоретико-методологічні підходи до формування та реалізації основних етапів стратегії розвитку Китаю на період до 2050р. в умовах викликів глобалізації при дотриманні принципу стабільності в русі. Проведено аналіз стану торгово-економічних відносин між Україною та Китаєм, розроблені пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку на рівноправній та взаємовигідній основі. Звернуто увагу на основні напрямки китайських інтересів на ринку України: сільське господарство, інфраструктура, енергетика, освіта, наука і техніка. Розкрито переваги та загрози створення зони вільної торгівлі «Китай-Україна» з використанням методології SWOT-аналізу. Наголошується на необхідності розробки запобіжних заходів зі строни держави щодо максимального захисту інтересів вітчизняних товаровиробників в торгівлі з більш сильним і більш досвідченим партнером. Варто при цьому враховувати досвід функціонування зони вільної торгівлі «Україна – ЄС».
The process of gradual transition of leading positions in the global economic system from the countries of the group “G7” to “E7” led by China is studied in accordance with the laws of cyclic, "spiral" development of civilization. The genesis and basic principles of Confucianism as an ethical-political and philosophical doctrine are considered, which is based on three components: social harmony, humanity and ritual. The key factors of the successful and stable development of the Chinese economy are revealed: large-scale, productive and organized agriculture, scientific discoveries, crafts, production of products on the domestic and foreign markets, trade, urban development, credit and banking system, strong central government and the tax system. The features of the process of modernization of the economy, solution of the political, social and environmental problems of the PRC with the use of traditional values of Confucianism during the period 1949-2018 were studied. The critical assessment of the CCP's economic policies during the “big jump”, “cultural revolution”, and “four modernizations” was provided. The theoretical and methodological approaches to the formation and realization of the main stages of the development strategy of China for the period up to 2050 under the conditions of the challenges of globalization while respecting the principle of stability in the movement are presented. The analysis of the state of trade and economic relations between Ukraine and China was made; proposals on the prospects for their further development on the equal and mutually beneficial basis were developed. The attention is focused on the main directions of Chinese interests in the Ukrainian market: agriculture, infrastructure, energy, education, science and technology. The advantages and threats of creation of the China-Ukraine free trade zone with the use of SWOT-analysis methodology are revealed. It is emphasized that it is necessary to develop preventive measures in order to maximally protect the interests of domestic commodity producers in trade with a stronger and more experienced partner. It is worth taking into account the experience of the functioning of the FTD Ukraine-EU.
 
Date 2019-02-16T16:54:32Z
2019-02-16T16:54:32Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Герасимчук В. Г. Реформування економіки Китаю: етапи, результати, перспективи / Герасимчук В. Г., Лі Іму // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2018. – № 15. – С. 125–135. – Бібліогр.: 15 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26389
https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136672
 
Language uk
 
Format С. 124-135
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ
 
Source Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць, 2018, № 15