Запис Детальніше

Світобачення в ноосферній освіті

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Світобачення в ноосферній освіті
 
Creator Курмишев, Г. В.
Kurmyshev, G.
Курмышев, Г. В.
Ходаківський, Є. І.
Khodakovsky, E.
Ходаковский, Е. И.
Іванюк, О. В.
Ivanyuk, O.
Иванюк, О. В.
Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
 
Subject ноосферна освіта
noospheric education
ноосферное образование
гармонія
harmony
гармония
розвиток особистості
personality development
развитие личности
соціалізація
socialization
социализация
здоров’язбереження
health care
здоровьесбережение
 
Description Розкрито сучасні форми ноосферного мислення та виховання молоді на основі єдності загальних Законів Всесвіту. Ноосферне мислення – еволюційний спосіб самоідентифікації, самоврядування і самовідновлення людини з опорою на розуміння генетичної єдності Світу, що спостерігається у період переходу людства в епоху єднання індивідуального та колективного інтелекту і духовності – усе частіше йменують епохою одухотвореного розуму, епохою ноосфери. Значну увагу приділено порівняльному аналізу ноосферного підходу в освіті та формуванні світогляду, суспільно-економічному розвитку, вирішенню питань здоров’я збереження та соціально-екологічного самовизначення людини в природі у їх гармонійній єдності. Соціальна технологія ноосферної освіти – це складний природовідповідний педагогічний процес передачі знань, умінь і навичок на основі законів психіки людини за допомогою мотивації її індивідуальних мислеобразів і створення умов для реалізації вкладеної в них енергії. Головною відмінністю ноосферної освіти є розкриття закладених природою потенційних можливостей того, хто навчається. Імплементація законів освіти має бути перетворена в систему нових методологічних і професійних установок кожного члена суспільства України. Знання й використання законів психіки людини дозволяє забезпечити більш ефективну педагогічну діяльність, а знання Загальних Законів Світу, Загальних законів людського суспільства, законів пізнання і законів управління – розв’язувати в соціумі глобальні проблеми людства. Саме з цієї причини в системі ноосферної освіти на перше місце в освітньому й виховному процесах ставиться мотивація індивідуального природовідповідного мислення особистості. Окреслено заходи з підвищення ефективності освітньої діяльності та вирішення проблеми мотивації до праці через візуалізацію та гештальттехнології. Гештальт є об’єднуючим фактором реальності. Завдяки гештальттехнологіям створюється така організація людей у взаємній співпраці, яка дозволяє досягти успіхів у діяльності за мінімального керуючого впливу на систему.
The article reveals the modern form of noospheric thinking and training of young people on the basis of unity of the General Laws of the Universe. Noospheric thinking is an evolutionary way of self-identification, self-management and self-recovery of a person, which is based on the understanding of the genetic unity of the World observed during the transition of mankind in the era of unity of individual and collective intelligence and spirituality. This period is often referred to as the era of the spiritualized mind, the era of the noosphere. Considerable attention is paid to the comparative analysis of noospheric approach to the education and formation of their Outlook, community and economic development, issues of health protection and socio-ecological snowsnakes of man in nature in a harmonious unity. Social technology of noosphere education is a complex pedagogical process corresponding to the nature. It provides for the transfer of knowledge, skills and abilities based on the laws of the human psyche by motivating individual mental images and creating conditions for the implementation of the energy invested in them. The main difference between noospheric education is the manifestation of the inherent potential of the nature of the student. The implementation of the laws of education should be transformed into a system of new methodological and professional attitudes of each member of the society of Ukraine. The knowledge and use of the laws of the human psyche allows to provide more effective pedagogical activity. Knowledge of the General Laws of the World, the General laws of human society, the laws of knowledge and the laws of management allows us to solve global problems of mankind with the help of society. Therefore, in the system of noospheric education, the motivation of individual thinking corresponding to the nature of the individual is put in the first place in the educational and educational processes. The article also illustrates measures to improve the efficiency of educational activities and solve the problem of motivation to work through visualization and Gestalt technology. Gestalt is the unifying factor of reality. Gestalt technology organizes people for mutual cooperation. It allows you to achieve success in the activities with minimal controlled impact on the system.
Раскрыты современные формы ноосферного мышления и воспитания молодежи на основе единства общих Законов Вселенной. Ноосферное мышление – эволюционный способ самоидентификации, самоуправления и самовосстановления человека с опорой на понимание генетического единства Мира, наблюдаемый в период перехода человечества в эпоху единения индивидуального и коллективного интеллекта и духовности – все чаще именуют эпохой одухотворенного разума, эпохой ноосферы. Значительное внимание уделено сравнительному анализу ноосферного подхода в образовании и формировании мировоззрения, общественно-экономическому развитию, решению вопросов здоровьесбережения и социально-экологического самоопределения человека в природе в их гармоничном единстве.
Социальная технология ноосферного образования – это сложный природосоответствующий педагогический процесс передачи знаний, умений и навыков на основе законов психики человека с помощью мотивации ее индивидуальных мыслеобразов и создание условий для реализации вложенной в них энергии. Главным отличием ноосферного образования является раскрытие заложенных природой потенциальных возможностей обучающегося. Имплементация законов образования должна быть преобразована в систему новых методологических и профессиональных установок каждого члена общества Украины. Знание и использование законов психики человека позволяет обеспечить более эффективную педагогическую деятельность, а знание Общих Законов Мира, Общих законов человеческого общества, законов познания и законов управления – решать в социуме глобальные проблемы человечества. Именно по этой причине в системе ноосферного образования на первое место в образовательном и воспитательном процессах ставится мотивация индивидуального природосоответствующего мышления личности. В статье намечены меры по повышению эффективности образовательной деятельности и решения проблемы мотивации к труду через визуализацию и гештальттехнологии. Гештальт является объединяющим фактором реальности. Благодаря гештальттехнологиям создается такая организация людей во взаимном сотрудничестве, позволяющая достичь успехов в деятельности при минимальном управляемом воздействии на систему.
 
Date 2019-02-18T09:00:52Z
2019-02-18T09:00:52Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Світобачення в ноосферній освіті / Г. В. Курмишев, Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, М. Ф. Плотнікова // Наукові горизонти. – 2018. – № 5 (68). – С. 24–31.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9537
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет