Запис Детальніше

Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами підприємств
 
Creator Суліменко, Л. А.
Sulimenko, L.
Сулименко, Л. А.
Киян, А. В.
Kiyan, А.
 
Subject інформаційне забезпечення
information support
информационное обеспечение
облік
accounting
учет
управління
management
управление
фінансові результати
financial results
финансовые результаты
доходи
income
доходы
витрати
expenses
расходы
прибуток
profit
прибыль
 
Description Обґрунтовано, що в ринкових умовах суттєво зростає значення формування фінансових результатів в розвитку підприємства, тому важливу роль відіграє визначення порядку обліку і контролю доходів та витрат як в системі фінансового, так і внутрішньогосподарського обліку кожного підприємства.
Досліджено поняття сутності фінансових результатів у вітчизняних нормативно-правових актах, трактування змісту фінансових результатів діяльності підприємств у міжнародній практиці бухгалтерського обліку. Обґрунтовано, що найбільшого поширення у міжнародній практиці набув підхід, відповідно до якого фінансовий результат трактується як різниця між доходами та витратами діяльності підприємства із врахуванням коригувань на суму зміни залишків запасів та незавершеного виробництва за звітний період. В свою чергу, більшість вітчизняних вчених розглядають фінансовий результат як результат співставлення доходів та витрат підприємства.
Встановлено, що актуальною проблемою, що стосується обліку фінансових результатів на сьогоднішній день є відсутність обґрунтованої класифікації фінансових результатів в нормативно-правових актах. Найбільш деталізовано фінансові результати діяльності підприємства відображаються у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)». В результаті проведеного дослідження за даними статистики, у 2016 р. прибуток одержали 73,4% підприємств України, а збитки – 26,6% підприємств. При цьому, за розмірами підприємств отримали прибуток: 65,8% – великих підприємств, 76,1% – середніх підприємств, 73,3% – малих і 72,3% – мікропідприємств.
Відзначено, що одним із напрямків удосконалення інформаційного забезпечення управління фінансовими результатами є автоматизація облікового процесу. Запропоновано для обліку фінансових результатів на підприємствах застосовувати сучасні вітчизняні програмні продукти «MASTER: Бухгалтерія».
In market conditions, the significance of the formation of financial results in the development of the enterprise, therefore, plays an important role in defining the accounting and control of income and expenditure both in the system of financial and in-farm accounting of each enterprise.
The article examines the concept of the essence of financial results in domestic normative legal acts, the interpretation of the content of financial results of enterprises in international accounting practice. It is substantiated that the most widely used in the international practice was the approach according to which the financial result is treated as the difference between the income and expenses of the enterprise, taking into account adjustments for the amount of changes in inventory balances and work in progress during the reporting period. In turn, most domestic scientists consider the financial result as a result of the comparison of income and expenses of the enterprise.
The current problem regarding the accounting of financial results for today is the lack of any classification of financial results in legal acts. The most detailed financial results of the enterprise are reflected in the form No. 2 «Statement of financial results (statement of joint income)».
As a result of the survey, according to statistics, in 2016, 73.4% of Ukrainian enterprises received profits, while 26.6% of enterprisesmadelosses. At the same time, taking into account the size of enterprises, 65.8% of large enterprisesreceived profits, 76.1% of medium-sized enterprises, 73.3% of small and 72.3% of microenterprises.
One of the directions of improving the information support of financial results management is the automation of the accounting process. It is proposed to use modern domestic software products «MASTER: Accounting» for the accounting of financial results at the enterprises.
Обосновано, что в рыночных условиях существенно возрастает значение формирования финансовых результатов в развитии предприятия, поэтому важную роль играет определение порядка учета и контроля доходов и расходов как в системе финансового, так и внутрихозяйственного учета каждого предприятия.
Исследовано понятие сути финансовых результатов в отечественных нормативно-правовых актах, трактовка содержания финансовых результатов деятельности предприятий в международной практике бухгалтерского учета. Обосновано, что наибольшее распространение в международной практике получил подход, согласно которому финансовый результат трактуется как разница между доходами и расходами деятельности предприятия с учетом корректировок на сумму изменения остатков запасов и незавершенного производства за отчетный период. В свою очередь, большинство отечественных ученых рассматривают финансовый результат как результат сопоставления доходов и расходов предприятия.
Актуальной проблемой, касающейся учета финансовых результатов на сегодняшний день является отсутствие какой-либо классификации финансовых результатов в нормативно-правовых актах. Наиболее детализировано финансовые результаты деятельности предприятия отражаются в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе)». В результате проведенного исследования, по данным статистики, в 2016г. прибыль получили 73,4% предприятий Украины, а убытки – 26,6% предприятий. При этом по размерам предприятий получили прибыль: 65,8% крупных предприятий, 76,1% средних предприятий, 73,3% – малых и 72,3% микропредприятий.
Одним из направлений совершенствования информационного обеспечения управления финансовыми результатами является автоматизация учетного процесса. Предложено для учета финансовых результатов применять на предприятиях современные отечественные программные продукты «MASTER: Бухгалтерия».
 
Date 2019-02-18T12:34:56Z
2019-02-18T12:34:56Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Суліменко Л. А. Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами підприємств / Л. А. Суліменко, А. В. Киян // Наукові горизонти. – 2018. – № 5 (68). – С. 52–59.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9541
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет