Запис Детальніше

Статистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва
 
Creator Цаль-Цалко, Ю. С.
Tsal-Tsalko, Yu.
 
Subject статистика
statistics
бухгалтерський облік
accounting
бухгалтерский учет
органічне виробництво
organic production
органическое производство
статистична звітність
statistical reporting
статистическая отчетность
 
Description Досліджено стан формування облікових інформаційних ресурсів щодо потреб управління органічним виробництвом як важливого інструменту отримання максимального економічного, соціального та екологічного ефекту, а це, відповідно, створення доданої вартості, впровадження заходів соціальної відповідальності бізнесу і покращення навколишнього середовища. Висвітлено зарубіжний досвід статистичного забезпечення управління розвитком органічного виробництва відповідно до нормативних документів ЄС і його статистичної служби, що займається збором статистичної інформації по країнам-членам ЄС і гармонізацією статистичних методів використовуваних даними країнами. Визначено основні проблемні аспекти статистики і бухгалтерського обліку органічного виробництва у сфері об’єктів обліку і системи показників для оцінювання результатів господарської діяльності. Окреслено коло питань, що потребують вирішення для інформаційного забезпечення управління виробництвом органічної продукції, зокрема, в організації бухгалтерського, управлінського і статистичного обліку. Встановлено, що ефективна господарська діяльність у сфері органічного виробництва потребує формування окремих об’єктів обліку відповідно до технологічного процесу виробництва і реалізації органічної продукції та системи статистичних звітних показників. Відзначено, що органічне виробництво є об’єктом управлінського обліку, а інформаційні ресурси для його оцінювання можливо одержати через статистичний звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств. Запропоновано систему бухгалтерського і статистичного обліку органічного виробництва та формування інформаційних ресурсів звітності. Розглянуто об’єкти обліку у сфері органічного виробництва: основні засоби, запаси, витрати виробництва, органічна продукція, розрахунки з покупцями, витрати на збут та особливості ведення їх обліку при організації паралельного виробництва органічної і традиційної продукції, а також під час перехідного періоду. Побудована авторська форма статистичної звітності для товаровиробників в сфері органічного виробництва в складі державної звітності для сільськогосподарських підприємств з виділенням показників щодо об’єктів діяльності, наявності сертифікованих сільськогосподарських угідь, витрат виробництва на органічну продукцію в цілому і в розрізі статей, обсягів реалізації, доходів, цін на окремі види продукції. Аргументовано, що статистика органічного виробництва повинна бути невід’ємною складовою частиною статистичних спостережень, які здійснюються Державною службою статистики України.
The current state of accounting information resources formation concerning the needs of organic production management as important tool for obtaining the maximum economic, social and environmental effect. Such measures lead, respectively, to an increase in the added value of goods, the strengthening of the social responsibility of business and the environment improvement. The author cover the foreign experience of statistical management of organic production development in accordance with EU normative documents and its statistical service, which engage in the collection of statistical information on EU countries and harmonization of statistical methods used by these countries. The main problem aspects of statistics and organic production accounting in the sphere of accounting objects and the indicators system for the evaluation of economic activities are determined. A range of issues which require solution for information support for organic production management, in particular, in the organization of accounting, management and statistical reports. It is established that effective economic activity in the field of organic production requires the formation of separate accounting objects in accordance with the technological process production, organic products sale and a system of statistical reporting indicators. It is noted that organic production is an object of management accounting, as well as information resources for its evaluation can be obtained through a statistical report on the main economic indicators of agricultural enterprises. A system of accounting and statistical reporting of organic production and information formation resources for reporting is proposed. The accounting objects in the sphere of organic production are considered: fixed assets, inventories, production costs, organic products, settlements with customers, sales costs and the specifics of keeping records of them in the organization of parallel production of organic and traditional products, as well as during the transition period. An author’s form of statistical reporting for producers in the field of organic production as part of the state reporting for agricultural enterprises has been constructed with the allocation of indicators for the objects of activity, the availability of certified agricultural land, the cost of production for organic products in general and in terms of articles, sales volumes, revenues, prices for individual types of products. It is argued that the statistics of organic production should be an integral part of statistical observations carried out by the State Statistics Service of Ukraine.
Исследовано состояние формирования учетных информационных ресурсов относительно потребностей управления органическим производством как важного инструмента получения максимального экономического, социального и экологического эффекта, а это, соответственно, создание добавочной стоимости, внедрение мер социальной ответственности бизнеса и улучшение окружающей среды. Освещены зарубежный опыт статистического обеспечения управления развитием органического производства в соответствии с нормативными документами ЕС и его статистической службы, занимающейся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов, используемых данными странами. Определены основные проблемные аспекты статистики и бухгалтерского учета органического производства в сфере объектов учета и системы показателей для оценки результатов хозяйственной деятельности. Выделен круг вопросов, требующих решения для информационного обеспечения управления производством органической продукции, в частности в организации бухгалтерского, управленческого и статистического учета. Установлено, что эффективная хозяйственная деятельность в сфере органического производства требует формирования отдельных объектов учета в соответствии с технологическим процессом производства и реализации органической продукции и системы статистических отчетных показателей. Отмечено, что органическое производство является объектом управленческого учета, а информационные ресурсы для его оценки возможно получить через статистический отчет об основных экономических показателях работы сельскохозяйственных предприятий. Предложена система бухгалтерского и статистического учета органического производства и формирования информационных ресурсов отчетности. Рассмотрены объекты учета в сфере органического производства: основные средства, запасы, издержки производства, органическая продукция, расчеты с покупателями, расходы на сбыт и особенности ведения их учета при организации параллельного производства органической и традиционной продукции, а также во время переходного периода. Построена авторская форма статистической отчетности для товаропроизводителей в сфере органического производства в составе государственной отчетности для сельскохозяйственных предприятий с выделением показателей по объектам деятельности, наличия сертифицированных сельскохозяйственных угодий, издержек производства на органическую продукцию в целом и в разрезе статей, объемов реализации, доходов, цен на отдельные виды продукции. Аргументировано, что статистика органического производства должна быть неотъемлемой составной частью статистических наблюдений, осуществляемых Государственной службой статистики Украины.
 
Date 2019-02-18T13:15:40Z
2019-02-18T13:15:40Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Цаль-Цалко Ю. С. Статистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва / Ю. С. Цаль-Цалко // Наукові горизонти. – 2018. – № 5 (68). – С. 70–77.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9543
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет