Запис Детальніше

Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства
 
Creator Захаріна, О. В.
Zakharina, O.
Захарина, О. В.
Ярош, С. В.
Yarosh, S.
Тищенко, С. В.
Tyshchenko, S.
 
Subject енергетична безпека держави
state energy security
энергетическая безопасность государства
енергозберігаючі технології
energy saving technologies
энергосберегающие технологии
державно-приватне партнерство
public-private partnership
государственно-частное партнерство
принципи здійснення державно-приватного партнерства
principles of public-private partnership
принципы осуществления государственно-частного партнерства
система управління ДПП
PPP management system
система управления ГЧП
інвестиційний проект
investment project
инвестиционный проект
дисконтування
discounting
дисконтирование
ефективність
efficiency
эффективность
екологічна оцінка
environmental assessment
экологическая оценка
синергетичний ефект
synergy effect
синергетический эффект
 
Description Реалізація політики залучення інвестицій в державну і комунальну інфраструктуру потребує вивчення механізму впровадження інвестиційних проектів на взаємовигідних умовах для бізнесу, держави та громади. Висвітлено теорію і практику застосування інституту державно-приватного партнерства (далі ДПП) при здійсненні інвестиційних проектів, спрямованих на інноваційний розвиток і забезпечення економічної безпеки держави. Визначено, що проекти ДПП реалізуються на основі проектного фінансування, механізм якого в світовій практиці дозволяє залучати для здійснення інвестиційних проектів кошти бізнесу, різних фінансово-кредитних структур на основі довгострокового фінансування, гарантій, відповідальності, перерозподілу ризиків тощо. Встановлено, що на умовах ДПП держава отримує функціонуючий об’єкт, роблячи економію на державному бюджетному фінансуванні його будівництва або реконструкції, а підприємці, в свою чергу, – заробляють кошти на подальшій його експлуатації. Визначення синергетичного ефекту від реалізації проекту в рамках ДПП дозволить оптимізувати зусилля держави з досягнення мети зростання добробуту населення.
Розкрито сутність державно-приватного партнерства та ідентифікована його роль в сучасній економіці. Соціально-економічна оцінка проекту модернізації теплопостачання в м. Малині Житомирської області в рамках ДПП здійснювалась виходячи з цілей державно-приватного партнерства, відповідності пріоритетам розвитку держави та міста, а також економічних, соціальних, правових та екологічних аспектів проекту ДПП. За ключовими показниками аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства доведена доцільність впровадження даного проекту.
Implementation of the policy of attracting investments into state and communal infrastructure requires the study of the mechanism of implementation of investment projects on mutually beneficial terms for business, state and community. The theory and practice of application of the institute of public-private partnership (here in after PPP) are described in the course of implementation of investment projects aimed at innovative development and ensuring economic security of the state. It is determined that PPP projects are implemented on the basis of project financing, the mechanism of which in the world practice allows to attract business funds, various financial and credit structures for the implementation of investment projects on the basis of long-term financing, guarantees, responsibility, redistribution of risks, etc. It was established that on the PPP conditions the state receives a functioning object, saving on state budget financing of its construction or reconstruction, and entrepreneurs, in turn, earn money for its further exploitation. Determining the synergistic effect of the project implementation within the framework of the PPP will optimize the state’s efforts to achieve the goal of increasing the welfare of the population.
The essence of public-private partnership is revealed and its role in the modern economy is identified. The socio-economic assessment of the heat supply modernization project in the city of Malyn, Zhytomyr region, within the framework of the PPP, was carried out on the basis of the objectives of public-private partnership, compliance with the priorities of state and city development, as well as the economic, social, legal and environmental aspects of the PPP project. The feasibility of implementing this project has been proven by key indicators of the analysis of the effectiveness of public-private partnership implementation.
Реализация политики привлечения инвестиций в государственную и коммунальную инфраструктуру требует изучения механизма внедрения инвестиционных проектов на взаимовыгодных условиях для бизнеса, государства и общества. Освещены теория и практика применения института государственно-частного партнерства (далее ГЧП) при осуществлении инвестиционных проектов, направленных на инновационное развитие и обеспечение экономической безопасности государства. Определено, что проекты ГЧП реализуются на основе проектного финансирования, механизм которого в мировой практике позволяет привлекать для осуществления инвестиционных проектов средства бизнеса, различных финансово-кредитных структур на основе долгосрочного финансирования, гарантий, ответственности, перераспределения рисков и т.п. Установлено, что на условиях ГЧП государство получает функционирующий объект, экономя на государственном бюджетном финансировании его строительства или реконструкции, а предприниматели, в свою очередь, – зарабатывают средства на дальнейшей его эксплуатации. Определение синергетического эффекта от реализации проекта в рамках ГЧП позволит оптимизировать усилия государства по достижению цели роста благосостояния населения.
Раскрыта сущность государственно-частного партнерства и идентифицирована его роль в современной экономике. Социально-экономическая оценка проекта модернизации теплоснабжения в г. Малине Житомирской области в рамках ГЧП осуществлялась исходя из целей государственно-частного партнерства, соответствия приоритетам развития государства и города, а также экономических, социальных, правовых и экологических аспектов проекта ГЧП. По ключевым показателям анализа эффективности осуществления государственно-частного партнерства доказана целесообразность внедрения данного проекта.
 
Date 2019-02-21T08:58:02Z
2019-02-21T08:58:02Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Захаріна О. В. Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства / О. В. Захаріна, С. В. Ярош, С. В. Тищенко // Наукові горизонти. – 2018. – № 6 (69). – С. 61–71.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9553
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет