Запис Детальніше

Концептуальні основи соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концептуальні основи соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери
 
Creator Кравчук, І. І.
Kravchuk, I.
Кравчук, И. И.
 
Subject концептуальне забезпечення
локальна система агросфери
концепція сільського соціуму
маркетинг сільських територій
соціо-економіко-еко-просторовий розвиток
conceptual support
the local system agricultural sphere
the concept of rural society
rural marketing
socio-economic and eco-spatial development
концептуальное обеспечение
локальная система агросферы
концепция сельского социума
маркетинг сельских территорий
социо-экономико-эко-пространственное развитие
 
Description Здійснено аналіз концептуального забезпечення соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери. Виділено вектори і прерогативи розвитку концепції аграрного соціуму. Висвітлено сучасні тенденції концептуального забезпечення соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери, основою якої є сільський соціум. Запропоновано використання концепції маркетингу сільського соціуму у дослідженнях процесів розвитку локальної системи агросфери. Обґрунтовано необхідність прикладного використання сучасних концепцій розвитку локальної системи агросфери.
The analysis of the conceptual support of socio-economic development of the local agricultural sphere. Identified vectors and prerogatives of the concept of agrarian society. Highlights current trends conceptual support socio-economic development of the local agricultural sphere, which is the basis of rural society. Proposed the use of the marketing concept of rural society in the investigation of the processes of development of local agricultural sphere system. The necessity of the application of modern concepts of the local system of agricultural sphere.
Осуществлен анализ концептуального обеспечения социально-экономического развития локальной системы агросферы. Выделены векторы и прерогативы развития концепции аграрного социума. Освещены современные тенденции концептуального обеспечения социально-экономического развития локальной системы агросферы, основой которой является сельский социум. Предложено использование концепции маркетинга сельского социума в исследованиях процессов развития локальной системы агросферы. Обоснована необходимость прикладного использования современных концепций развития локальной системы агросферы.
 
Date 2019-02-22T14:11:46Z
2019-02-22T14:11:46Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Кравчук І. І. Концептуальні основи соціально-економічного розвитку локальної системи агросфери / І. І. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 150–155.
2309-1533
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9558
 
Language uk
 
Publisher Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук