Запис Детальніше

Family homesteads settlements as the subjects оf the public management in rural territories

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Family homesteads settlements as the subjects оf the public management in rural territories
 
Creator Semenets, H.
Yakobchuk, V.
Plotnikova, M.
Семенець, Г. В.
Якобчук, В. П.
Плотнікова, М. Ф.
Семенец, Г. В.
Плотникова, М. Ф.
 
Subject public administration
family homesteads
rural communities
self-management
smart-community
social cohesion
the blockchain
державне управління
сімейні садиби
сільські спільноти
самоврядування
смарт-спільнота
соціальна згуртованість
блокчейн
государственное управление
семейные усадьбы
сельские сообщества
самоуправление
смарт-сообщество
социальная сплоченность
 
Description The development of rural areas in the context of decentralization of power has led to the search for effective mechanisms for public administration. What is the socio-psychological profile of the inhabitants of successful self-organizing rural settlements and what management technologies are pro-posed for rural development? The purpose of the study is to establish and recommend a mechanism for improving the technology of territorial communities management on the example of Family Homesteads (FH). The research methodology is based on structured interviews and unstructured conversations with the inhabitants of family homesteads, the leadership of local self-government and experts in the field of rural development. The self-organization of settlements illustrates them as harmonious communities and a model of the society of the future, practicing sustainable development. It was determined that success in the development of rural areas by settlers of a new type is due to their age characteristics (average settler age 35 years), high level of education, active lifestyle and investment activity. The advantages of the practice of public administration of the territory are established with the help of blockchain technology, which allows to reduce administration costs and promote resource participation.
Розвиток сільських районів в контексті децентралізації влади дало поштовх до пошуку ефективних механізмів державного управління. Який соціально-психологічний профіль жителів успішних самоорганізованих сільських поселень і які технології управління пропонуються для розвитку села? Мета дослідження – створити і рекомендувати механізм вдосконалення технології управління територіальними громадами на прикладі сімейних садиб (FH). Методологія дослідження ґрунтується на структурованих інтерв’ю та неструктурованих бесідах з жителями сімейних присадибних ділянок, керівництвом місцевого самоврядування та експертами в галузі розвитку села. Самоорганізація поселень ілюструє їх як гармонійні спільноти і модель суспільства майбутнього, практикуючого сталий розвиток. Встановлено, що успіхи в освоєнні сільських територій поселенцями нового типу обумовлені їх віковими характеристиками (середній вік поселенців 35 років), високим рівнем освіти, активним способом життя і інвестиційною активністю. Переваги практики державного управління територією встановлюються за допомогою технології блокчейн, яка дозволяє знизити адміністративні витрати і сприяти залученню ресурсів.
Развитие сельских районов в контексте децентрализации власти привело к поиску эффективных механизмов государственного управления. Каков социально-психологический профиль жителей успешных самоорганизующихся сельских поселений и какие технологии управления предлагаются для развития села? Цель исследования – создать и рекомендовать механизм совершенствования технологии управления территориальными сообществами на примере семейных усадеб (FH). Методология исследования основана на структурированных интервью и неструктурированных беседах с жителями семейных приусадебных участков, руководством местного самоуправления и экспертами в области развития села. Самоорганизация поселений иллюстрирует их как гармоничные сообщества и модель общества будущего, практикующего устойчивое развитие. Установлено, что успехи в освоении сельских территорий поселенцами нового типа обусловлены их возрастными характеристиками (средний возраст поселенцев 35 лет), высоким уровнем образования, активным образом жизни и инвестиционной активностью. Преимущества практики государственного управления территорией устанавливаются с помощью технологии блокчейн, которая позволяет снизить административные расходы и способствовать привлечению ресурсов.
 
Date 2019-02-22T14:44:02Z
2019-02-22T14:44:02Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Semenets H. Family homesteads settlements as the subjects оf the public management in rural territories / H. Semenets, V. Yakobchuk, M. Plotnikova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, № 4. – P. 587–598.
2345-0355
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9559
 
Language en
 
Publisher Aleksandras Stulginskis university; Lithuanian institute of agrarian economic