Запис Детальніше

Концептуальні підходи до формування доданої вартості в аграрному секторі економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концептуальні підходи до формування доданої вартості в аграрному секторі економіки
 
Creator Кравчук, І. І.
Кравчук, І. А.
Kravchuk, I.
Kravchuk, I.
Кравчук, И. И.
Кравчук, И. А.
 
Subject додана вартість в аграрному секторі
концептуальне обґрунтування
вектори наукових розвідок
методологічні підходи
міждисциплінарна методологія досліджень
added value in agrarian sector
conceptual grounding
vectors of scientific research
methodological approaches
interdisciplinary research methodology
добавленная стоимость в аграрном секторе
концептуальное обоснование
векторы научных исследований
методологические подходы
междисциплинарная методология исследований
 
Description У статті окреслено проблеми формування доданої вартості в аграрному секторі економіки України. Досліджено розвиток концептуального обґрунтування доданої вартості в аграрному секторі та виділено його основні вектори – класичний, ланцюговий, соціально-економічного розвитку. Знайдено особливості дослідження формування, використання, відтворення доданої вартості в аграрному секторі та інституціональних й територіальних аспектів її впливу на розвиток аграрних економічних систем.
Запропоновано та обґрунтовано концептуальні підходи до здійснення наукових розвідок доданої вартості в аграрному секторі: процесний, ціноорієнтований, продуктовий, з позиції виділення функцій доданої вартості, маркетинговий, просторово-мережний, що дозволить використовувати комплексну, міждисциплінарну методологію дослідження формування, використання та відтворення доданої вартості.
The article outlines the problems of the creation of added value in the agrarian sector of the Ukrainian economy. The development of the conceptual justification of value added in the agrarian sector has been explored and its main vectors – classical, chain, social and economic development – have been identified. The peculiarities of research on the formation, use, reproduction of value added in the agrarian sector and the institutional and territorial aspects of its influence on the development of agrarian economic systems are found.
Conceptual approaches to realization of scientific researches of value added in the agrarian sector are proposed and substantiated: process, price-oriented, product, from the position of allocation of added-value functions, marketing, space-network, which will allow to use complex, interdisciplinary methodology of research on the formation, use and reproduction of added cost.
В статье обозначены проблемы формирования добавленной стоимости в аграрном секторе экономики Украины. Исследовано развитие концептуального обоснования добавленной стоимости в аграрном секторе и выделены его основные векторы – классический, цепной, социально-экономического развития. Найдено особенности исследования формирования, использования, воспроизводства добавленной стоимости в аграрном секторе и институциональных и территориальных аспектов ее влияния на развитие аграрных экономических систем. Предложено и обосновано концептуальные подходы к осуществлению научных исследований добавленной стоимости в аграрном секторе: процессный, ценоориентированный, продуктовый, с позиции выделения функций добавленной стоимости, маркетинговый, пространственно-сетевой, что позволит использовать комплексную, междисциплинарную методологию исследования формирования, использования и воспроизводства добавленной стоимости.
 
Date 2019-02-22T08:00:56Z
2019-02-22T08:00:56Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Кравчук І. І. Концептуальні підходи до формування доданої вартості в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / І. І. Кравчук, І. А. Кравчук // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2018. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6479.
2307-2105
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9557
 
Language uk
 
Publisher Дніпровський державний аграрно-економічний університет; ДКС Центр