Запис Детальніше

Аналіз мотиваційних пріоритетів до занять фізичними вправами студентів-аграріїв

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз мотиваційних пріоритетів до занять фізичними вправами студентів-аграріїв
 
Creator Дзензелюк, Д. О.
Грибан, Г. П.
Денисовець, А. П.
Дзензелюк, Д. А.
Денисовец, А. П.
Dzenzeluk, D.
Gryban, G.
Denysovets, A.
 
Subject особистість
мотив
потреба
фізичне виховання
студент
личность
потребность
физическое воспитание
personality
motive
need
physical education
student
 
Description Фізкультурно-спортивна спрямованість особистості все ж не може бути визначена лише на основі врахування її потреб та інтересів. Дуже важливо знати і враховувати ціннісні орієнтації особистості студента. Одні і ті ж потреби та інтереси, що набули статусу мотивів діяльності, можуть реалізовуватись особистістю заради досягнення різних цінностей. Визначивши основні мотиви, які спонукають студентів до занять фізичними вправами та спортом, можна експериментально оцінити їх рейтингову значущість в загальній ієрархії.
Физкультурно-спортивная направленность личности все же не может быть определена только на основе учета его потребностей и интересов. Очень важно знать и учитывать ценностные ориентации личности студента. Одни и те же цели и интересы, которые получили статус мотивов деятельности, могут реализовываться личностью ради достижения различных ценностей. Определив основные мотивы, побуждающие студентов к занятиям физическими упражнениями и спортом, можно экспериментально оценить их рейтинговую значимость в общей иерархии.
Physical-sports orientation of the personality, however, can not be determined only on the basis of taking into account its needs and interests. It is very important to know and take into account the student’s value orientations. The same needs and interests that become the motive of activity can be realized by a person in order to achieve different values. By identifying the main motivations for students to engage in physical exercise and sports, one can experimentally evaluate their rating significance in the overall hierarchy.
 
Date 2019-02-25T08:17:58Z
2019-02-25T08:17:58Z
2014
 
Type Conference materials
 
Identifier Дзензелюк Д. О. Аналіз мотиваційних пріоритетів до занять фізичними вправами студентів-аграріїв / Д. О. Дзензелюк, Г. П. Грибан, А. П. Денисовець // Біологічні дослідження – 2014 : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 4–5 берез. 2014 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 465–467.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9560
 
Language uk
 
Publisher Житомирський державний університет імені Івана Франка