Запис Детальніше

Альтернативні види грубих кормів у годівлі високопродуктивних корів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Альтернативні види грубих кормів у годівлі високопродуктивних корів
 
Creator Борщенко, В. В.
Рязанцев, О. В.
Тростянець, М. М.
Borschenko, V.
Riazantsev, O.
Trostianets, M.
Тростянец, М. М.
 
Subject силос
грубі корми
годівля високопродуктивних корів
silage
roughage
feeding highly productive cows
грубые корма
кормление высокопродуктивных коров
 
Description У пошуках додаткових можливостей для розвитку молочного скотарства логічним є загострення уваги на проблемах заготівлі якісного основного корму. Добре відомі технологічні прийоми заготівлі та використання у годівлі корів традиційних видів основного корму: кукурудзи на силос та люцерни на сінаж. В той же час мало відомо про таку альтернативну культуру як озиме жито на силос. На семінарі: «Альтернативні види грубих кормів у годівлі високопродуктивних корів», який проводився асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» спільно із ТОВ «КВС-Україна» 8 червня 2017 року у м. Київ, українські та зарубіжні піонери заготівлі силосу поділилися власним досвідом про цей корм, його переваги та технологічні прийоми заготівлі і використання.
В поисках дополнительных возможностей для развития молочного скотоводства логичным является заострение внимания на проблемах заготовки качественного основного корма. Хорошо известны технологические приемы заготовки и использования в кормлении коров традиционных видов основного корма: кукурузы на силос и люцерны на сенаж. В то же время мало известно о такой альтернативной культуре как озимая рожь на силос. На семинаре «Альтернативные виды грубых кормов в кормлении высокопродуктивных коров», который проводился ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» совместно с ООО «КВС-Украины» 8 июня 2017 года в г. Киев, украинские и зарубежные пионеры заготовки силоса поделились собственным опытом об этом корме, его преимуществах и технологических приемах заготовки и использования.
In search of additional opportunities for the development of dairy cattle breeding, it is logical to focus on the problems of harvesting high-quality basic feed. Technological methods of harvesting and using in feeds of cows of traditional types of the main feed are well known: corn for silage and alfalfa for haylage. At the same time, little is known about such an alternative crop as winter rye for silage. At the seminar «Alternative types of roughage in feeding highly productive cows», which was conducted by the Association «Ukrainian Agrarian Business Club» together with LLC «KVS-Ukraine» June 8, 2017 in Kiev, Ukrainian and foreign pioneers of silage harvesting shared their own experiences about this forage, its advantages and technological methods of harvesting and use.
 
Date 2019-02-25T13:40:19Z
2019-02-25T13:40:19Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Борщенко В. В. Альтернативні види грубих кормів у годівлі високопродуктивних корів / В. В. Борщенко, О. В. Рязанцев, М. М. Тростянець // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : наук.-теорет. зб. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – Вип. 8. – С. 181–185.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9561
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроеколгічний університет