Запис Детальніше

The Essence of Green Marketing

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The Essence of Green Marketing
Сутність зеленого маркетингу
 
Creator Pavlenko, T. V.
 
Subject green marketing
traditional marketing
environmental marketing
ecological marketing
green marketing mix
consumer ecological awareness
зелений маркетинг
традиційний маркетинг
маркетинг навколишнього середовища
екологічний маркетинг
зелений комплекс маркетингу
екологічна обізнаність споживачів
JEL M31, Q01,Q50
339.138
 
Description В останні роки глобальне середовище погіршилося через поступове зростання населення. Знищення екологічних систем пов'язане зі способом життя та поведінкою споживачів, а саме з надмірним споживанням та нераціональним використанням ресурсів. До найважливіших глобальних екологічних проблем можна віднести зміни клімату, утрату біорізноманіття, забруднення атмосфери, утилізацію відходів. Сьогоднішній стан навколишнього середовища та катастрофічні наслідки життєдіяльності людства вимагають перегляду існуючих підходів до господарювання. Новий підхід має базуватись на глибокій повазі до довкілля, раціональному використанні ресурсів та переробці відходів виробництва і споживання. Однією з таких концепцій є зелений маркетинг. У статті дістало подальшого розвитку визначення екологічного маркетингу, що на відміну від існуючих, акцентує увагу на належності екологічного маркетингу до соціально-етичного маркетингу та узгодженні економічних та екологічних інтересів споживача, виробника та суспільства, шляхом формування та задоволення попиту на екологічну (екофрендлі, нешкідливу для довкілля) продукцію. Обґрунтовано відмінності зеленого маркетингу та традиційного. Основними відмінностями зеленого маркетингу є фокусування на довгострокових наслідках; першочергове зосередження на проблемах довкілля; маркетингове супровдження всього ланцюжка вартості товару від видобутку сировини до споживання і утилізації; застосування проактивної стратегії поводження з відходами. Виявлено основні переваги та проблеми використання зеленого маркетингу на підприємстві. Розширено поняття «зеленого» комплексу маркетингу шляхом додавання ще двох елементів: «Люди» та «Процеси». Зелений маркетинг заохочує покращення екологічної обізнаності клієнтів та надання їм можливості брати участь у природоохоронній діяльності, допомагає раціоналізувати використання обмежених ресурсів. Зелений маркетинг сприяє виробництву та розповсюдженню екологічно чистих товарів та послуг, що максимально задовольняє потреби споживачів найбільш екологічно чистим способом. Це сприяє зменшенню виснаження та експлуатації природних ресурсів.
In recent years the global environment has deteriorated due to gradual growth of the population. The destruction of environmental systems is linked to the lifestyle and behavior of consumers, especially with excessive consumption and inappropriate use of resources. Climate change, loss of biodiversity, atmospheric pollution, and waste management are the most important global environmental issues. Today's state of the environment and the catastrophic consequences of human activities require revision of existing approaches to management. The new approach should be based on deep respect for the environment, rational use of resources and the recycling of waste from production and consumption. Green marketing addresses these challenges. The article further developed the definition of environmental marketing, which, unlike existing ones, emphasizes the importance of environmental marketing to social and ethical marketing and the harmonization of the economic and environmental interests of the consumer, producer and society by creating and satisfying the demand for environmental (eco-friendly, non-hazardous for environment) products. The difference between green marketing and traditional one is substantiated. The main difference in green marketing is focusing on its long-term effects; it gives priority focus on environmental issues; marketing support of the entire value chain of goods from extraction of raw materials to consumption and utilization; the use of a proactive waste management strategy. The main advantages and problems of using green marketing in the enterprise are discussed. The concept of a "green" marketing mix is expanded by adding two more elements: "People" and "Processes". Green marketing encourages customer training to improve their environmental awareness and enable them to participate in environmental activities, and helps to rationalize using of scarce resources. Green marketing contributes to the production and distribution of environmentally friendly goods and services that maximally meet the needs and desires of people in the most beneficial and environmentally friendly way. This contributes to reducing the depletion and exploitation of natural resources.
 
Date 2019-03-04T15:37:23Z
2019-03-04T15:37:23Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Pavlenko, T. V. The Essence of Green Marketing / T. V. Pavlenko // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2018. – № 15. – С. 319–330. – Бібліогр.: 22 назви.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26603
https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.132529
 
Language en
 
Format С. 319–330
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ
 
Source Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць, 2018, № 15