Запис Детальніше

Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення північних районів Житомирщини, постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період 2011–2016 рр.

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення північних районів Житомирщини, постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період 2011–2016 рр.
 
Creator Дейсан, М. М.
Дідківський, М. П.
Данкевич, Є. М.
Савченко, Ю. І.
Савчук, І. М.
Ратошнюк, І. Ю.
Мельничук, А. О.
Куновський, В. І.
Данкевич, В. Є.
Полінкевич, В. А.
Нетреба, Ю. А.
Мисловський, О. Л.
Петрук, М. М.
Мартинюк, О. М.
Deysan, M.
Didkivskyy, M.
Dankevych, Ye.
Savchenko, Yu.
Savchuk, I.
Ratoshnyuk, I.
Melnichuk, А.
Kunovskyy, V.
Dankevych, V.
Polinkevich, V.
Netreba, Yu.
Myslovskyy, A.
Petruk, M.
Martyniuk, M.
Дидковский, М. П.
Данкевич, Е. М.
Савченко, Ю. И.
Савчук, И. Н.
Ратошнюк, И. Ю.
Куновский, В. И.
Данкевич, В. Е.
Полинкевич, В. А.
Мисловский, О. Л.
 
Subject сільськогосподарське виробництво
радіаційно забруднені території
Чорнобильська АЕС
екологічна безпека
ефективність
agricultural production
radioactively contaminated territories
the Chernobyl nuclear power plant
ecological safety
efficiency
сельскохозяйственное производство
радиационно зараженные территории
Чернобыльская АЭС
экологическая безопасность
эффективность
 
Description Проведена комплексна оцінка сучасного агроекологічного стану критичних господарств північних районів Житомирської області, що піддалися радіоактивному забрудненню. Визначено екологічні проблеми поліських ландшафтів. Викладені методичні підходи до формування оптимізованого агроландшафту, які забезпечують екологічну безпеку і економічну доцільність ведення сільськогосподарського виробництва на радіаційно забруднених територіях.
Методичні рекомендації призначені для державних органів влади, які можуть використовувати їх для здійснення контролю за стійкістю агроландшафтів, прогнозування змін та прийняття управлінських рішень для планування заходів призупинення негативних наслідків радіоактивного забруднення земель сільськогосподарського призначення.
In this paper, we conducted a comprehensive assessment of modern agro-ecological status of critical facilities northern regions, Zhytomyr region, contaminated. We have identified environmental problems woodlands landscapes. In this paper we set out methodical approaches to forming optimized agricultural landscapes that provide environmental safety and economic viability of agricultural production in contaminated areas.
Guidelines are intended for public authorities, who can use them to control the stability of agricultural landscapes, forecasting changes and management decisions for planning of the suspension of the negative consequences of radioactive contamination of agricultural land.
Проведена комплексная оценка современного агроэкологического состояния критических хозяйств северных районов Житомирской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Определены экологические проблемы полесских ландшафтов. Изложенные методические подходы к формированию оптимизированного агроландшафта, которые обеспечивают экологическую безопасность и экономическую целесообразность ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях.
Методические рекомендации предназначены для государственных органов власти, которые могут использовать их для осуществления контроля за устойчивостью агроландшафтов, прогнозирования изменений и принятия управленческих решений для планирования мероприятий приостановления негативных последствий радиоактивного загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.
 
Date 2016-06-30T11:09:58Z
2016-06-30T11:09:58Z
2011
 
Type Other
 
Identifier Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення північних районів Житомирщини, постраждалих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період 2011–2016 рр. / [М. М. Дейсан, М. П. Дідківський, Є. М. Данкевич та ін.]. – Житомир : Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН України, 2011. – 34 с.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4728
 
Language uk
 
Publisher Житомирська обласна державна адміністрація; Головне управління агропромислового розвитку; Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Житомирської області; Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України