Запис Детальніше

Динаміка змін показників промірів коней залежно від лінійної належності батька

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Динаміка змін показників промірів коней залежно від лінійної належності батька
 
Creator Слюсаренко, Ю. Л.
Slyusarenko, Yu.
 
Subject коні
екстер’єр
походження
проміри
лінія
порода
лошади
экстерьер
происхождение
промеры
линия
horses
exterior
origin
measurements
line
breed
 
Description Вивчено лінійну належність коней української верхової породи, що утримувались в гос-подарстві ПрАТ «Райз-Максимко» протягом 1981–2012 рр. Порівняльна характеристика росту й розвитку коней господарства проводилась відповідно до стандарту породи, пев-ного періоду розвитку породи. Встановлено, що за весь досліджуваний період більшість поголів’я коней представлених ліній за всіма показниками не відповідає параметрам по-роди. Проте нащадки 2397 Гугенота показали високі пристосувальні властивості до змін в утриманні та годівлі.
Изучено линейную принадлежность лошадей украинской верховой породы, которые содержались в хозяйстве ЗАО «Райз-Максимка» в течение 1981–2012 гг. Сравнитель-ная характеристика роста и развития лошадей хозяйства проводилась в соответствии со стандартом породы, определенного периода развития породы. Установлено, что за весь исследуемый период большинство поголовья лошадей представленных линий по всем показателям не соответствует параметрам породы. Однако потомки 2397 Гугенота показали высокие приспособительные свойства к изменениям в содержании и кормлении.
The line specificity of Ukrainian riding horses kept on the farm of «Rize-Maksimko» CJSC in 1981–2012 was studied. The comparative characterization of the growth and development of horses of the farm was conducted in accordance with the breed standard, a certain period of breed development. It was established that over the entire study period, most horses of the presented lines in all indices did not correspond to the parameters of the breed. However, the de-scendants of 2397 Huguenot showed high adaptive properties to changes in keeping and feeding.
 
Date 2019-03-04T09:27:36Z
2019-03-04T09:27:36Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Слюсаренко Ю. Л. Динаміка змін показників промірів коней залежно від лінійної належності батька / Ю. Л. Слюсаренко // Таврійський науковий вісник. Сер. Сільськогосподарські науки. – 2018 – Вип. 104 – С. 158–166.
2226-0099
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9564
 
Language uk
 
Publisher Херсонський державний аграрний університет; Гельветика