Запис Детальніше

Утилізація упакувань. Практикум з навчальної дисципліни

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Утилізація упакувань. Практикум з навчальної дисципліни
 
Creator Шилович, Тетяна Борисівна
Сімончук, Єлизавета Петрівна
 
Subject улізація
упакування
переробка пластиків
628.47
 
Description Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за програмою підготовки магістрів з галузі знань 13 – Механічна інженерія; спеціальність 131 – «Прикладна механіка», спеціалізація – «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування».
Призначення навчального посібника – організація практичної роботи студентів з опрацювання теоретичного програмного матеріалу з дисципліни. Для практичної роботи запропоновано 7 завдань. Сформульовано мету виконання кожного з завдань. Наприкінці кожного з завдань наведено перелік посилань на літературу.
The textbook is students master's program in the field of knowledge 13 - Mechanical Engineering; specialty 131 - “Applied mechanics”, specialization - “Engineering, computer modeling and packaging equipment design”
The purpose of the textbook is the organization of the practical work of students for mastering the theoretical program material on the discipline. For practical work proposed 7 topics. The goal of each task is formulated. Each assignment contains a list of references to all topics.
Учебное пособие предназначено для студентов, которые обучаются по программе подготовки магистров в области знаний 13 - Механическая инженерия; специальность 131 - «Прикладная механика», специализация - «Инжиниринг, компьютерное моделирование и проектирование оборудования упаковки»
Предназначение учебного пособия - организация практической работы студентов для усвоения теоретического программного материала по дисциплине. Для практической работы предложено 7 тем. Сформулирована цель выполнения каждого из заданий. В конце каждого задания приведен перечень ссылок на литературу.
 
Date 2019-03-12T13:13:14Z
2019-03-12T13:13:14Z
2018
 
Type Methodical Material
 
Identifier Утилізація упакувань. Практикум з навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за програмою підготовки магістрів з галузі знань 13 – Механічна інженерія; за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», спеціалізація – «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Б. Шилович, Є. П. Сімончук. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 36 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26683
 
Language uk
 
Format 36 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ